DLA RODZICA

Orzeczenia i opinie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach informuje, że decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2019 roku na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz 3 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) tutejsza Poradnia została wskazana, jako placówka, w której od 1 lutego 2019 r. działać będzie zespół wydający orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.
Zgodnie z decyzją od 1 lutego 2019 r. opieką Poradni objęte będą wszystkie dzieci z terenu miasta Mysłowice. Możliwość kontynuowania terapii dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, w Poradni Specjalistycznej w Katowicach należy uzgodnić z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.

Skip to content