Technik informatyk

Technik informatyk jest jednym z zawodów przyszłościowych. Co to oznacza? Jeżeli spojrzymy przez pryzmat firm prywatnych, których w Polsce jest nawet kilka milionów, to łatwo sobie wyobrazić jak wiele z nich potrzebuje i będzie potrzebowało osób odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie siecią, obsługę sprzętu komputerowego, do których inni pracownicy mogą się zwrócić o pomoc w przypadku, gdy komputer przestanie odpowiadać, skaner się zatnie lub drukarka odmówi posłuszeństwa.

Technik informatyk odpowiada ponadto za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmową, zarządzanie bazami danych. Powinien dobrze znać się na konfiguracji urządzeń peryferyjnych (będących w otoczeniu komputera), z których korzystają inni pracownicy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z tworzeniem
i administrowaniem stron internetowych, tworzeniem, administrowaniem i użytkowaniem baz danych, programowaniem aplikacji internetowych oraz z tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy informatyki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Systemy operacyjne; Urządzenia techniki komputerowej; Sieci komputerowe; Witryny internetowe; Bazy danych; Aplikacje internetowe; Język angielski w branży informatycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia systemów operacyjnych; Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej; Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych; Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; Pracownia projektowania stron internetowych; Pracownia projektowania i administrowania bazami danych; Pracownia aplikacji internetowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK 

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik informatyk powinny charakteryzować:

  • uzdolnienia informatyczne,
  • umysł ścisły,
  • sprawność manualna,
  • dobra pamięć,
  • gotowość do samokształcenia,
  • rozumowanie logiczne,
  • wyobraźnia i myślenie twórcze,
  • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
  • umiejętność współpracy.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: samodzielność, samokontrola, systematyczność podzielność uwagi, odpowiedzialność, komunikatywność

Możliwości zatrudnienia

Wszędzie tam, gdzie używa się sprzętu komputerowego, a więc praktycznie w każdej firmie oraz
w jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Mogą to być agencje reklamowe, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mniej lub bardziej rozbudowane firmy z sektora IT
(ang. Information Technology – Technologia Informacyjna) specjalizujące się w zakresie usług informatycznych, takich jak: profesjonalne prowadzenie strony internetowej, właściwe jej administrowanie, dbanie o aktualizowanie treści dostępnych na portalu internetowym, czy zadbanie
o odpowiednią, profesjonalną szatę graficzną. Inny przykład tego typu usług stanowią te, które są świadczone przedsiębiorstwom zajmującym się handlem w sieci, czyli tzw. e-handlem
(ang. E-commerce) – są to: tworzenie, obsługa i serwis oraz bieżąca aktualizacja sklepu internetowego. Firmy branży IT zajmują się również sprzedażą specjalistycznego oprogramowania – poszukiwani są fachowcy odpowiedzialni za projektowanie i programowanie specjalistycznych systemów, konsultacje techniczne konieczne podczas wdrażania oprogramowania, opracowanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy będą korzystać z końcowego produktu.

Wykształcenie informatyczne pozwala prowadzić własną działalność związana z serwisowaniem
i naprawą sprzętu informatycznego

 

Skip to content