Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem bardzo wszechstronnym, dającym kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych. Jest to stosunkowo nowa profesja, powstała w wyniku scalenia trzech dotychczasowych zawodów – malarza-tapeciarza, posadzkarza i technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Dzięki temu szkoleni mogą być profesjonaliści, którzy będą przygotowani do podjęcia kompleksowych czynności związanych z remontem i budową, co z kolei zwiększy ich szanse na rynku pracy.

W chwili obecnej możemy obserwować bardzo dynamiczny rozwój branży budowlanej. Rynek pracy odczuwa znaczący niedobór tego typu fachowców. Absolwenci kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ze względu na szeroki zakres umiejętności są bardzo atrakcyjnymi i poszukiwanymi pracownikami. Na rynku pracy poszukiwani są zwłaszcza specjaliści z zakresu prac malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarskich. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac wykończeniowych.

Praca w zawodzie wykonywana jest zarówno w budynku jak i na wolnym powietrzu, najczęściej podczas dnia. Zdarza się jednak, że wykonanie zadań w określonym terminie wymaga pracy w godzinach nocnych. Najczęściej jest to 8 lub 12 godzinny dzień pracy. Zadania zawodowe monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje najczęściej zespołowo, a jego praca wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi oraz przemieszczania się, w większości sytuacji, na małych odległościach poza stałym miejscem zamieszkania.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, wykonywania robót posadzkarskich, wykonywania robót okładzinowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy budownictwa z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Technologia robót wykończeniowych; Język angielski w branży budowlanej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Roboty montażowe; Roboty malarskie; Roboty tapeciarskie; Roboty posadzkarskie; Roboty okładzinowe.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

 

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie powinny charakteryzować:

 • uzdolnienia techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • myślenie twórcze,
 • ostrość wzroku, rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność współdziałania, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, samokontrola, samodzielność, dokładność, cierpliwość, umiejętność pracy w szybkim tempie, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, umiejętność nawiązywania kontaktu
z ludźmi, gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach remontowych lub wykonujących roboty wykończeniowe, przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, firmach rozbiórkowych, zakładach usług malarskich Przedstawiciel zawodu może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych.

Skip to content