Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem mającym związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, z obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo – naprawczych, halach produkcyjnych, przystosowanych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu. Podstawowym miejscem pracy jest jednak warsztat samochodowy.

 

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania
i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badan technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy, Przepisy ruchu drogowego, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, Technologia obsługi pojazdów samochodowych, Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, Język angielski w branży samochodowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania, Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Organizowanie i nadzorowanie obsługi  pojazdów samochodowych

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

  • ostrość słuchu i wzroku,
  • rozróżnianie barw,
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • zmysł równowagi,
  • czucie dotykowe,
  • zręczność rąk i palców,
  • spostrzegawczość,
  • zdolności manualne i techniczne,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • wyobraźnia przestrzenna,

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

 

Możliwości zatrudnienia

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkujących pojazdy samochodowe, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód technika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

 

Skip to content