Technik handlowiec

Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymywania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowców może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą oni działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dbają o sprawną realizację zamówień, pełnią też funkcję marketingowca.

Do podstawowych obowiązków w zawodzie należy: sporządzanie i zawieranie umów kupna i sprzedaży, przygotowywanie ofert handlowych, prowadzenie negocjacji z dostawcami, klientami; organizowanie przepływu towarów lub realizacji usług; kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczenie go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie; dokonywanie inwentaryzacji towarów; opracowywanie strategii sprzedażowej; przygotowywanie raportów sprzedażowych; monitorowanie stanu magazynów; współpraca z działem marketingu i reklamy.

Praca handlowca jest często bardzo elastyczna, a wypłata wynagrodzenia zależy od tego, ile produktów i usług on sprzeda.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik handlowiec mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności planowania działań sprzedażowych
i monitorowanie ich efektów, organizowania i prowadzenia działań handlowych, aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy towaroznawstwa z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Organizacja sprzedaży towarów; Sprzedaż towarów; Język angielski w branży handlowej; Marketing w handlu; Rachunkowość handlowa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia sprzedaży; Pracownia marketingu; Pracownia handlu; Pracownia sprzedaży internetowej; Pracownia organizacji pracy w hurtowni.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

 

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik handlowiec” powinny charakteryzować:

  • dobry stan zdrowia,
  • poczucie estetyki,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra pamięć,
  • odporność psychiczna,
  • wysoki poziom aktywności.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: przebojowość, komunikatywność, równowaga emocjonalna, uczciwość, dobra prezencja, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, odporność na stres, samodzielność.

Technik handlowiec musi być otwarty na innowacje organizacyjno – techniczne i technologiczne oraz okazywać gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Możliwości zatrudnienia

Technik handlowiec może być zatrudniony w firmach prowadzących sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach i przedsiębiorstwach finansowych, hurtowniach i magazynach, jako przedstawiciel handlowy lub sprzedawca. Odnajdzie się bez problemu w pracy w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, agencjach reklamowych i marketingowych, działach handlu i marketingu, instytucjach kontroli handlu. Może prowadzić własną firmę handlową.

Zawody związane z kierunkiem technik handlowiec to – merchandiser, kasjer sklepowy, menager produktu, przedstawiciel handlowy, pracownik działu marketingu, pracownik agencji reklamowej, pracownik działu obsługi klienta, sprzedawca usług finansowych, doradca klienta, referent do spraw zaopatrzenia, konsultant do spraw sprzedaży, kierownik działu handlowego, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw zaopatrzenia, asystent do spraw obsługi klienta.

 

Skip to content