Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi z pasją, ciekawych świata i natury, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturalne i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Do podstawowych obowiązków w zawodzie należy: kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu powinni profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać o dobra atmosferę w czasie wyjazdów turystycznych, wspierać rezydentów i pilotów wycieczek.

Praca technika organizacji turystyki przyjmuje w głównej mierze formę działań indywidualnych, związanych z intensywnymi kontaktami z klientami. Godziny pracy bywają zmienne, a czas pracy może przekroczyć 8 godzin dziennie. Trzeba się liczyć z pracą wykonywaną w weekendy i święta.

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik organizacji turystyki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z projektowaniem imprez
i usług turystycznych oraz zamawianiem imprez i usług turystycznych.

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z prowadzeniem informacji turystycznej, obsługą klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczaniem usług i imprez turystycznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy turystyki, Geografia turystyczna, Organizacja imprez i usług turystycznych, Język angielski w branży turystycznej, Marketing usług turystycznych, Obsługa turystyczna

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych, Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych, Pracownia obsługi turystycznej, Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych, Pracownia informacji i promocji turystycznej

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik organizacji turystyki” powinny charakteryzować:

 • zainteresowanie turystyką,
 • kreatywność,
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • dobra pamięć,
 • samodzielność,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: dobra organizacja pracy, samodzielność, wytrwałość w działaniu, operatywność, samokontrola, komunikatywność, asertywność, duża odporność na stres, wysoka kultura osobista, cierpliwość, wytrwałość, dokładność.

Technik organizacji turystyki musi wykazywać gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją  i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, hotelach, schroniskach, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, w biurach organizacji kongresów i konferencji, firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego, wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne. Inną możliwością jest podjęcie pracy w lokalnych centrach informacji turystycznej, regionalnych fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się turystyką, czy urzędach marszałkowskich. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są również na stanowiskach pracowników obsługi punktów informacji turystycznej w urzędach miast i gmin ale także w portach lotniczych, dworcach kolejowych i autobusowych, w administracji parków narodowych i krajobrazowych oraz w instytucjach zajmujących się wyszukiwaniem informacji oraz zarządzaniem przepływami danych i informacji. Ukończony kierunek kształcenia daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w charakterze organizatora turystyki lub agenta turystycznego.

 

 

Skip to content