Technik logistyk

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Osoba, która pracuje na tym stanowisku odpowiada m.in. za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenie. Może być odpowiedzialna za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy, prowadzi nadzór nad środkami transportu oraz ściśle współpracuje z magazynem i działem sprzedaży. Odpowiada za kontakty i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym zajmuje się kwestiami związanymi ze sprawnym transportem produktów lub surowców.

Logistyk może zajmować się bezpośrednim organizowaniem transportu, odpowiadając za zaopatrzenie i dystrybucję lub zajmować się jedynie analizowaniem istniejących systemów logistycznych oraz wprowadzaniem zmian usprawniających jego działanie.

Praca technika logistyka odbywa się najczęściej w pomieszczeniach biurowych oraz magazynach
i halach, może mieć również miejsce w przestrzeniach otwartych – podczas załadunku towaru,
w zmiennych warunkach klimatycznych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik logistyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności przyjmowania, przechowywania
i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

SPL.04. Organizacja transportu

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności planowania procesów transportowych, organizowania procesów transportowych oraz dokumentowania procesów transportowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej z elementami bezpieczeństw i higieny pracy; Logistyka produkcji; Zapasy i magazynowanie; Logistyka dystrybucji; Procesy transportowe w logistyce; Język angielski w branży logistycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Laboratorium magazynowe; Pracownia planowania produkcji i dystrybucji; Laboratorium transportowo – spedycyjne; Pracownia planowania zadań transportowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

 

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik logistyk powinny charakteryzować:

  • zainteresowania techniczne,
  • zainteresowania ekonomiczne,
  • sprawność narządu wzroku
  • sprawność narządu słuchu
  • szybki refleks,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • dobra pamięć,
  • zmysł równowagi.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność organizacji czasu, zdolność zarządzania sobą i innymi osobami, umiejętność planowania i przewidywania, zdolność pracy pod presją czasu, odporność na stres, wytrwałość, cierpliwość.

Możliwości zatrudnienia

Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych; na stanowiskach specjalisty do spraw m.in. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, pakowania i opakowań; transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą podjąć zatrudnienie także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Skip to content