Technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi kierunku prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Przedstawiciele zawodu biorą udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, mogą uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką i usługami pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. W każdej instytucji potrzebni są specjaliści z zakresu obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i obliczania zarobków pracowników.

Praca technika ekonomisty to przede wszystkim praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu w pozycji siedzącej i przed ekranem komputera. Godziny pracy zwykle są stałe, czas pracy wynosi 8 godzin, praca wykonywana jest w ciągu dnia.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik ekonomista mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa
w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzania biznesplanu.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych
i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy ekonomii; Ekonomika z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Elementy statystyki; Elementy prawa w ekonomii; Kadry i płace; Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych; Język angielski w branży ekonomicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia prac biurowych; Pracownia działalności gospodarczej; Biznesplan w praktyce; Pracownia kadr i płac; Pracownia rozliczeń finansowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik ekonomista powinny charakteryzować:

 • uzdolnienia matematyczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • kreatywność,
 • ostrość wzroku,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność koncentracji,
 • podzielność uwagi,
 • łatwość wypowiadania się.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności organizacyjne, operatywność, cierpliwość.

Technik ekonomista musi wykazywać gotowość do ciągłego dokształcanie się ze względu na zmieniające się przepisy.

Możliwości zatrudnienia

Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w działach księgowości, wynagrodzeń, planowania
i sprawozdawczości finansowej, polityki zatrudnienia, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej oraz sprzedaży. Poradzi sobie również w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w urzędach skarbowych. Ekonomiści mogą ponadto podjąć pracę w urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, a także firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Specjaliści w dziedzinie ekonomii są przygotowani do prowadzenia własnej firmy rachunkowej.

 

Skip to content