Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy. Obserwowany jest systematyczny wzrost punktów i lokali gastronomicznych, a korzystanie z nich przez społeczeństwo staję się coraz popularniejsze. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu usług żywieniowych. Absolwent kierunku jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów, wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia (m.in. planuje i ocenia jadłospisy), organizowaniem i wykonywaniem usług żywieniowych. Do jego głównych zadań należy układanie diet, sporządzanie dań zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, obsługa klientów, estetyczne podawanie potraw, sporządzanie napojów, planowanie i rozliczanie działalności lokalu. W zakresie jego czynności znajduje się również obliczanie wartości odżywczej i energetycznej posiłków, układanie menu – codziennego i okolicznościowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, tworząc nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych. Praca w tym zawodzie zwykle przebiega w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach. Może odbywać się w dni wolne lub święta.

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności dotyczące oceniania jakości produktów, przechowywania żywności, obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawania dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z ocenianiem jakości żywności, planowaniem żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowaniem żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywaniem usług gastronomicznych, ekspedycją potraw i napojów.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, Podstawy gastronomii, Technologia gastronomiczna, Zasady żywienia człowieka ,Język angielski w branży gastronomicznej, Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej, Podstawy żywienia dietetycznego, Usługi gastronomiczne i cateringowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia technologii gastronomicznej, Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii, Pracownia usług i obsługi konsumenta

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik żywienia i usług gastronomicznych” powinny charakteryzować:

 • poczucie estetyki,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność pracy w szybkim tempie,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • dobre powonienie i poczucie smaku,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rak i palców,
 • zmysł równowagi.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: dobra organizacja pracy, samodzielność, samokontrola, komunikatywność, duża odporność na stres, dbałość o czystość i porządek, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

Technik żywienia i usług gastronomicznych musi wykazywać gotowość do ustawicznego uczenia się
w zakresie technik żywieniowych.

 

Możliwości zatrudnienia

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego otwartego –  restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, pensjonatach, domach wczasowych, restauracjach na statkach, promach; w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego – stołówkach szpitalnych i zakładowych, sanatoriach, stołówkach szkolnych, internatach; w  przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych; w stacjach sanitarno – epidemiologicznych w dziale kontroli żywności; w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu. Absolwent kierunku może prowadzić własną działalność gospodarczą, ukierunkowaną na produkcję i sprzedaż wytworzonej żywności.

 

Skip to content