DLA RODZICA

Konkurs „Wpłaty rodziców …”

Regulamin konkursu

„Wpłaty rodziców 2022-2023” na potrzeby Rady Rodziców przy

CKZiU w Mysłowicach w roku szkolnym 2022/2023

 1. Udział w konkursie biorą wszystkie klasy CKZiU.
 2. Warunkiem sklasyfikowania jest uzyskanie średniej wpłaty na ucznia w wysokości minimum 30 zł wyliczonej wg pkt 4 niniejszego regulaminu.
 3. Na pisemny wniosek Klasowego Samorządu Uczniowskiego klasa może wycofać się z rywalizacji.
 4. Podsumowanie konkursu nastąpi w piątek 24 III 2023 r. Miernikiem rywalizacji będzie iloraz wpłaconych środków i ilości uczniów w danej klasie na godz. 1200 dnia 24 marca 2023 r.
 5. Komisję konkursową stanowić będą co najmniej 3 osoby (członkowie Prezydium RR).
 6. Dokumentację konkursu będzie prowadził i przygotuje wstępne wyniki do weryfikacji przez Komisję konkursową przewodniczący RR CKZiU.
 7. Zaakceptowane przez „Komisję konkursową” wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2023 r. (piątek) poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Placówkach Centrum.
 8. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze klasy w CKZiU.

W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwie lub więcej klas (średnia wpłata przypadająca na ucznia z dokładnością do jednego grosza), decyzję co do wysokości nagród dla każdej z tych klas podejmie Komisja konkursowa.

 1. Nagrody w wysokości:
 2. 350,00 (trzysta pięćdziesiąt złotych) za I miejsce,
 3. 300,00 (trzysta złotych) za II miejsce,
 4. 250,00 (dwieście pięćdziesiąt złotych) za III miejsce,

dla zwycięskich klas zostaną przekazane laureatom konkursu na dofinansowanie klasowego przedsięwzięcia wskazanego przez Klasowy Samorząd Uczniowski po jego akceptacji przez wychowawcę klasy. Rozliczenie środków nastąpi po dostarczeniu faktury za przedmiot realizacji nagrody do Przewodniczącego RR.

 1. W przypadku braku możliwości wykorzystania wygranej do końca bieżącego roku szkolnego (2022/2023), na wniosek Klasowego Samorządu Uczniowskiego środki zostaną przesunięte do wykorzystania w następnym roku szkolnym (2023/2024) z zachowaniem zasad zawartych w punkcie 9 regulaminu.
 2. W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmie Prezydium RR CKZiU w pełnym składzie.

 

Mysłowice, 14.09.2022 r.

Skip to content