Technik mechatronik

Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika rozwija się błyskawicznie – w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne – mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach.

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ich montaż i demontaż, a także programowanie, użytkowanie, diagnozowanie i naprawę m.in. urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Technologie i konstrukcje mechaniczne; Pneumatyka i hydraulika; Urządzenia i systemy mechatroniczne; Język angielski w branży mechatronicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia montażu urządzeń mechanicznych; Pracownia pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki; Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWODEM – KLIKNIJ W OBRAZEK

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechatronik powinny charakteryzować:

  • zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz informatyką,
  • dobry stan zdrowia,
  • ostrość wzroku,
  • prawidłowe widzenie barw,
  • prawidłowy słuch i powonienie,
  • prawidłowa koordynacja zmysłowo – ruchowa,
  • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
  • koncentracja,
  • podzielność uwagi,
  • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: zdolność myślenia całościowego i systemowego, kreatywność, umiejętność współpracy, dokładność, spostrzegawczość, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku kształcenia jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, usługowych, naprawczych oraz w zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD, konstruktora, mistrza działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Skip to content