DLA UCZNIA

Biblioteka w CKZiU

 


Nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy mogli sprawdzić na własnej skórze życie w czasach zarazy. Przecież do tej pory wydawało nam się, że takie rzeczy dzieją się tylko na ekranach kin, kartach książek, ewentualnie gdzieś daleko od nas. Niestety, stało się – pandemia koronawirusa, trwa obecnie na całym świecie. Teraz wszyscy stoimy przed prawdziwym wyzwaniem – przetrwać ten czas w zdrowiu i bezpieczeństwie, a jednocześnie działać, uczyć się, pracować. Szkoły opustoszały, nauczyciele uczą zdalnie, również działania biblioteki przeniosły się do sieci – przeczytacie o nich na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka Szkolna. W tej chwili zadaniem bibliotekarzy stało się penetrowanie Internetu w poszukiwaniu interesujących źródeł z bezpłatnymi i legalnymi materiałami edukacyjnymi z zakresu literatury, kultury oraz innych przedmiotów szkolnych, które pomogą Wam w zdalnej edukacji. Na bieżąco aktualizujemy linki do bogatych zasobów bibliotek i archiwów cyfrowych, gdzie znajdują się tysiące zdigitalizowanych książek, dokumentów cyfrowych i audiowizualnych, stron z adaptacjami lektur, filmami, spektaklami, koncertami i muzeami online, a także darmowymi ofertami różnych wydawnictw i firm. Obecnie kultura przeniosła się do sieci, więc proponujemy Wam także literackie wirtualne spotkania z pisarzami, spektaklami on – line. Baaardzo nam Was brakuje, pusta szkoła i biblioteka wygląda smutno i przejmująco. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie! Do zobaczenia!

Biblioteka w CKZiU realizuje następujące cele wynikające z Ustawy o bibliotekach:
♦ służy zachowaniu dziedzictwa narodowego;
♦ organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
♦ biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Na czas zamknięcia szkół jednym z zadań biblioteki powinno być wskazanie uczniom zastępstwa: gdzie mogą znaleźć darmowe książki. Poniżej przedstawiamy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków.

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587?fbclid=IwAR1DhUND_5rce0PZSc5XqPQFE-SJ-I9GzgE8myTloO45BB2PBmkQgFNvhD

Go­dzi­ny pracy nauczycieli bibliotekarzy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

PLACÓWKA 1 ul. Mikołowska 44

mgr Monika Oblong-Zwiór
Poniedziałek 7:30 – 12:30

13:30 – 15:30

Wtorek 9:30 – 14:30
Środa 7:30 – 12:30
Czwartek 7:30 – 11:30

12:45 – 14:45

Piątek 7:30 – 14:30

PLACÓWKA 2 ul. Pocztowa 20

mgr Beata Szczok-Janota
Poniedziałek 7:30 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 13:30
Piątek 7:30 – 11:30

Regulamin biblioteki

 • 1

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

 1. W Centrum funkcjonują biblioteki będące interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych CKZiU.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystaćwszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi Centrum na zasadach ogólnie przyjętych:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach jej otwarcia;
  2. w bibliotece ma prawo przebywać w wyznaczonych godzinach pracy wypożyczający książki lub pracujący w czytelni;
  3. w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
  4. w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków;
  5. księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany czytelnikom do domu;
  6. z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni;
  7. jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdąna okres nie przekraczający jednego miesiąca, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu;
  8. nauczyciel bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu;
  9. wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia;
  10. wypożyczone książki należy szanować;
  11. w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu sięz bibliotekarzem;
  12. przed zakończeniem roku szkolnego, wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza;
 • kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza nauczyciel bibliotekarz;
 1. kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor CKZiU zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla korzystających z biblioteki.
 1. Bezpośredni nadzór nad bibliotekami w CKZiU sprawuje dyrektor Centrum, który:
  1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki;
  2. zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki;
  3. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych;
  4. odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza;
  5. hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.
 2. Biblioteka gromadzi następujące  zbiory:  książki:  wydawnictwa  informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, itp.;
 3. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu
 • 2

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
  1. udostępniania zbiorów biblioteki,
  2. udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
  3. rozpoznawania potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów i słuchaczy;
  4. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami;
  5. organizowania różnorodnych zajęć rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu;
  6. współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej;
  7. informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach;
  8. współpracy z rodzicami uczniów, z Samorządem Uczniowskim i kołami zainteresowań;
  9. współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych;
  10. inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów;
  11. pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole;
  12. ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów;
  13. uzgadniania stanu majątkowego z księgowością;
  14. popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji;
  15. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
  16. realizowania ogólnopolskich akcji i programów czytelniczych.
 • 3

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI, UCZNIAMI I RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami i słuchaczami na zasadach:
  1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.;
  2. wspomagania uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;
  3. udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze.
 2. Uczniowie, słuchacze:
  1. mogą korzystaćze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,
  2. najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,
  3. są informowani o aktywności czytelniczej,
  4. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,
  5. mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
  6. na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podrę
 3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania sięw celu:
  1. rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,
  3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,
  4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,
  5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
  1. mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,
  2. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,
  3. korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  4. mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.
 5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w zakresie:
  1. rozwijania   kultury  czytelniczej   uczniów   (spotkania   na zebraniach rodzicielskich),
  2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,
  3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.
 6. Rodzice:
  1. mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece na miejscu w czytelni,
  2. są informowani o aktywności czytelniczej dzieci.
 7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
  1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działańna rzecz czytelnictwa,
  2. wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,
  3. współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.
 8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną poprzez udział w:
  1. lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
  2. konkursach poetyckich i plastycznych,
  3. spotkaniach z pisarzami.

art.1.    Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasad ach:

pkt 1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,

pkt 2. trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

pkt 3. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

pkt 4. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.

art. 2.  Uczniowie:

pkt 1. mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, pkt 2. najaktywniejsi czytelnicy sąnagradzani,

pkt 3. są informowani o aktywności czytelniczej,

pkt 4. uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

pkt 5. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a tak że w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,

pkt 6. mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

pkt 7. na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.

art.3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

pkt 1.  rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

pkt 2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

pkt 3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

pkt 4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,

pkt 5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

art.4.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

pkt 1. mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

pkt 2. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,

pkt 3. korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

pkt 4. dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa,

pkt 5. mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

art.5.    Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawny mi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:

pkt 1.  rozwijania   kultury  czytelniczej   uczniów   (spotkania na zebraniach rodzicielskich),

pkt 2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania, pkt 3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

art.6.    Rodzice:

pkt 1. mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

pkt 2. są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,

pkt 3.  mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki. art.7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

pkt 1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,

pkt 2.  wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,

pkt 3. współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.

art.8.    Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną,

pkt 1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, pkt 2. udział w konkursach poetyckich i plastycznych,

pkt 3. udział w spotkaniach z pisarzami.

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do udziału

w konkursie fotograficznym

„SELFIE Z KSIĄŻKĄ

 1. 1. Konkurs jest zorganizowany w dla uczniów CKZiU
 2. 2. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie SELFIE z ulubioną książka.
 3. 3. Powinno być ono wykonane zgodnie z definicją ,, Selfie’’ – rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego kamery lub telefonu komórkowego.

4.Uczestnikami konkursu mogą pojedynczy uczniowie  lub grupa uczniów

 1. Zdjęcie powinno być dostarczone w formie cyfrowej na maila : oblong.monika@ckziu-myslowice.pl lub garbiec.barbara@ckziu-myslowice.pl
 2. Należy podać informacje zawierającą : imię i nazwisko ucznia i klasę.

7.Konkurs trwa od 23 kwietnia do 20 maja 2022r.

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę niespodziankę oraz dyplom.

Skip to content