Aktywna tablica 2020-2024

Aktywna tablica – sprawozdanie

PODUMOWANIE Z  REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

 

Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się

 • Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej, co było przede wszystkim efektem przeprowadzonych w programie szkoleń,
 • Wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się,
 • Nabywanie kluczowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, m.in. umiejętności analitycznego myślenia, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, stało się łatwiejsze,
 • Uczniowie chętnie przystępują do projektów edukacyjnych,
 • Udział w programie wpływał na rozwój kompetencji twórczych uczniów, zastosowanie TIK pozwala uczniom na zwiększenie poziomu koncentracji oraz większe zaangażowanie uczniów mniej aktywnych.
 • Prezentowane na zajęciach treści mogą być odbierane wielozmysłowo: jednoczesne widzenie, słyszenie, mówienie i działanie pozytywnie wpłynęło na poziom zrozumienia omawianych zagadnień.
 • Nauczyciele poszerzyli bazę dydaktyczną potrzebną do pełnej realizacji programów nauczania,
 • Nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy,
 • Zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania, korzystania z ćwiczeń interaktywnych,
 • Nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania z różnych źródeł informacji oraz uczyć stosowania krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,
 • Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy
 • Wdrożono TIK w nauczaniu wszystkich przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych,
 • Wzrósł prestiż szkoły dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli,
 • Wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie.

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

 • Brak propozycji szkoleń z konkretnych aplikacji adresowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

 

Skip to content