Aktywna tablica 2020-2024

Aktywna tablica – o projekcie

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących, szkołom podstawowym, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz szkołom podstawowym, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019,

Na jego realizację zostaną uruchomione środki z rezerwy celowej Ministra Finansów w wysokości 34.998.050 zł, z czego w województwie śląskim jest to kwota 3 820 679 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe organom prowadzącym ww. szkoły i placówki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

 1. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 2. tablic interaktywnych (z projektorem ultraogniskowym i bez projektora ultraogniskowego),
 3. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 4. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 5. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 6. specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Aktywna tablica”.

Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za gra­nicą i SOSW, w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 • uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:
  1. 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
  2. 4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
  3. 5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;
 • uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w mię­dzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wy­korzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym ro­ku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
 • przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
  3. ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;
 • wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.
Skip to content