AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Ważne informacje dla ósmoklasistów

04LIP

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!!

Przypominamy, że do 10 lipca 2023 r. godz. 1500 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 25 lipca godz. 1500 należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały dostarczone wcześniej) oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku kandydatów na kierunek technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

BADANIA LEKARSKIE NA TERENIE CKZIU

18 i 21 lipca 2023 na terenie szkoły (Mysłowice, ul. Mikołowska 44) zostaną przeprowadzone badania lekarskie w zakresie medycyny pracy dla kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia.

18 lipca 2023 r.:

800 – technik informatyk

900 – technik organizacji turystyki

930 – technik hotelarstwa

1000 – technik mechatronik

1030 – technik logistyk

1130 – technik elektryk

1300 – technik pojazdów samochodowych  (uczeń na badania przychodzi wraz z rodzicem/opiekunem prawnym)

1500 – mechanik pojazdów samochodowych (uczeń na badania przychodzi wraz z rodzicem/opiekunem prawnym)

21 lipca 2023 r.:

800 – monter robót wykończeniowych w budownictwie

830 – mechanik monter maszyn i urządzeń

900 – technik mechanik

930–  fryzjer

1000 – kucharz

1030 – technik żywienia i usług gastronomicznych

1300 – technik ekonomista

UWAGA  !

Kandydaci do zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kandydaci do zawodu kucharz 21 lipca 2023 r. o godz. 930 w sali nr 15  będą mieli spotkanie z kierownikiem szkolenia praktycznego. Obecność obowiązkowa.

 


 

Dokumenty dodatkowe – zgody/oświadczenia opiekuna/rodzica kandydata

Poniżej znajdują się dokumenty potrzebne do rekrutacji w naszej szkoły CKZiU w Mysłowicach. Dokumenty te można pobrać, wypełnić, wydrukować i przynieść wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i wynikami z egzaminów ósmoklasisty.

Prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów (najlepiej drukowanymi).

  1. Wybór przedmiotów rozszerzonych: Pobierz
  2. Oświadczenie o zapoznaniu ze Statutem CKZiU Pobierz
  3. Oświadczenie życzenia pobierania nauki religii i etyki Pobierz
  4. Zgoda na udostępnienie wizerunku ucznia/uczennicy w celu udokumentowania wydarzeń szkolnych w mediach społecznościowych Pobierz
Skip to content