AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

22LIP

Wyniki  rekrutacji – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do publikacji)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych (do publikacji)

 

Od 22 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat przy ul. Mikołowskiej 44 w Mysłowicach. Tel.: 533 341 501 .

Skip to content