Wolontariat

Plan pracy SKW

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu CKZiU Mysłowice Rok szkolny 2019/2020

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z  jakim tej pomocy się udziela”.

                  Jan Paweł II                                          

 

 1. Cele i założenia
  • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów, rozwijanie ich empatii i tolerancji,
  • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań,
  • Zaangażowanie uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem, wspieranie prospołecznych inicjatyw młodzieży,
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 2. Wolontariusze
  • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym,
  • Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności,
  • Członek SKW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych,
  • Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich,
  • Każdy członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych,
  • Na czele SKW stoją nauczyciele opiekunowie:  Monika Oblong – zwiór, Magdalena Puchałka, Edyta Stolorz, Barbara Garbiec, Aleksandra Zawalska, Laura Szarek, Monika Adamiuk.
 3. Prawa wolontariusza
  • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
  • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu,
  • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu,
  • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika,
  • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy,
  • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą,
  • Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
  • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Klubu.
 4. Obowiązki wolontariusza 
  • Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie,
  • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Klubu,
  • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu.
ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI
   1. Promocja Szkolnego Klubu Wolontariatu w szkole. Akcja rekrutacyjna w szkole.

wrzesień

Wychowawcy klas

Członkowie zespołu

  2. Akcja  „Nakręć się”

wrzesień/ cały rok

Członkowie klubu
  3. Akcja „ Sprzątanie świata”

wrzesień

Wychowawcy klas
  4. Nawiązanie współpracy z TOZ w Polsce- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach

październik/ cały rok

Członkowie klubu
  5. Tygodniowa akcja „ www.poomoc.pl

październik/ marzec

Wychowawcy

Członkowie klubu

  6.Nawiązanie współpracy  z Hospicjum Cordis Mysłowice

październik/ cały rok

Członkowie klubu
  7. Zbiórka zniczy

październik

Członkowie klubu
  8. Sprzątanie grobów na cmentarzu- Mysłowice:
Wesoła i ul. Mikołowska

październik

Wychowawcy klas
   9. Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka im. Sw. Ojca Pio w  Mysłowicach

grudzień

Członkowie zespołu
  10. Góra Grosza

listopad/ grudzień

Wychowawcy

Członkowie klubu

  11. Korepetycje koleżeńskie

listopad/ cały rok

Wychowawcy klas

Członkowie klubu

  12. Szlachetna Paczka

grudzień

Członkowie Klubu
  13. Czytanie bajek dzieciom  w przedszkolu

grudzień/maj

Wychowawcy

Członkowie zespołu

  14. WOŚP- sztab

styczeń

Członkowie zespołu
  15. Książkodzielnia

Cały rok

Biblioteka szkolna

Członkowie klubu

  16. Zbiórka darów dla noclegowni dla mężczyzn w Mysłowicach

Listopad/grudzień

2019

Biblioteka szkolna

Cała społeczność CKZiU

  17. Akcja charytatywna  „Wizyta św. Mikołaja na kresach”

Październik/listopad 2019

Biblioteka szkolna

Cała społeczność CKZiU

  18. Zbiórka bilonu dla szkoły w Zambii

Październik – grudzień 2019

Biblioteka szkolna

Cała społeczność CKZiU

  19. Zbiórka bilonu dla akcji „Ile waży św. Mikołaj”

Listopad/grudzień 2019

Biblioteka szkolna

Cała społeczność CKZiU

      Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

Wszystkie ogłoszenia o akcjach Szkolnego Klubu Wolontariatu umieszczane są w gablocie na I piętrze – obok Sali 23!


 

ZGODA NA CZŁONKOWSTWO UCZNIA W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU CKZiU MYSŁOWICE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki…………………………………………………, ucznia klasy……………………………. w działaniach podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym……………………………………………………………….

                    ………………………………………………………………………

                    Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Skip to content