SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

Oferta kształcenia CKZiU w Mysłowicach rok szkolny 2021/2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w roku szkolnym 2021/2022 oferuje dla absolwentów  szkół podstawowych  kształcenie w następujących zawodach:

 

Technikum nr 1 i Technikum nr 3 (ul. Mikołowska 44):

 1. Technik informatyk
 2. Technik pojazdów samochodowych
 3. Technik mechatronik
 4. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 5. Technik organizacji turystyki
 6. Technik hotelarstwa
 7. Technik handlowiec

Technikum nr 2 (ul. Pocztowa 20):

 1. Technik mechanik
 2. Technik elektryk
 3. Technik ekonomista
 4. Technik logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 (ul. Mikołowska 44):

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 3. kucharz
 4. fryzjer
 5. wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ul. Pocztowa 20):

 1. ślusarz
 2. magazynier-logistyk
 3. wielozawodowa

 

szkoła

dla absolwentów szkoły podstawowej

cykl kształcenia  – 5 lat

zawód

liczba miejsc

Technikum nr 1

technik informatyk

30

technik pojazdów samochodowych

20

technik mechatronik

10

technik żywienia i usług gastronomicznych

10

technik organizacji turystyki

10

technik hotelarstwa

10

Technikum nr 2

technik mechanik

15

technik elektryk

15

technik ekonomista

15

technik logistyk

15

 

Technikum nr 3

technik handlowiec

30

 

 

szkoła

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

cykl kształcenia  – 3 lat

zawód

liczba miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

mechanik pojazdów samochodowych

20

monter robót wykończeniowych w budownictwie

10

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

ślusarz

magazynier – logistyk

wielozawodowa

10

10

10

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

fryzjer

kucharz

wielozawodowa

10

10

10

 

 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Technikum nr 1 i Technikum nr 3

Dział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji

Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 

 technik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik informatyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik mechatronik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

 technik hotelarstwa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

technik organizacji turystyki

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Biologia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

 technik handlowiec

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

Technikum nr 2

Oddział – kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji

Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

technik mechanik

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

technik elektryk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Fizyka

 technik ekonomista

1. Język polski

2. Matematyka

3. Geografia

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

technik logistyk

1. Język polski

2. Matematyka

3. Informatyka

4. Język obcy

1. Matematyka

2. Język angielski

3. Geografia

Spośród proponowanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń technikum wybiera do realizacji 1 przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają, uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 Dyrektor CKZiU zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących realizacji wybranych przedmiotów  w zakresie rozszerzonym z przyczyn organizacyjnych (np. zbyt mała ilość osób wybierających dany przedmiot lub inne trudności organizacyjne).

W technikach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we wszystkich oddziałach pierwszym nauczanym językiem obcym jest język angielski.

 Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Oddział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Oddział- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji

ślusarz

magazynier – logistyk

wielozawodowa

 

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Klasa- kierunek kształcenia

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, punktowane w przebiegu rekrutacji

Fryzjer

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Kucharz

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

Wielozawodowa

1. Język polski

2. Matematyka

3. Technika

4. Język obcy

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15.00 [od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym]

– termin złożenia wniosku, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna (w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), w szkole pierwszego wyboru wraz z kompletem dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji prawnego (punkt II regulaminu)

Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

– termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

Do 14 lipca 2021r. [do 5 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym]

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 21 lipca 2021r. [do 13 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym]

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

22 lipca 2021 r.  [16 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym]

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 17 maja do 26 lipca 2021r. [od 3 do 13 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym]

– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 [do 17 do 20 sierpnia 2021r.do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym]

– termin potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o ile nie zostały złożone wcześniej.

– dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi  młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00  [23 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 w postępowaniu uzupełniającym]

– ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Skip to content