Czas na staż

O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach rozpoczyna realizację projektu pn. „Czas na staż”. W ramach projektu zaplanowane zostało zadanie – staże uczniowskie u pracodawców. Wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice, niebędący/e młodocianymi pracownikami, kształcący się w technikach oraz w szkołach branżowych I stopnia.

Uczestnikiem/czką projektu (odbiorcą wsparcia) będzie uczeń i uczennica kształcący/a się w zawodzie: technik informatyk, technik organizacji turystyki, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik logistyk, technik elektryk, technik ekonomista, a także mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer.

Celem projektu jest wzrost do 2027 roku poziomu doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie 135 uczniów i 65 uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, poprzez udział w stażach uczniowskich. Wsparcie w ramach projektu otrzyma 200 osób, które dzięki stażom spojrzą inaczej na swój przyszły zawód, zdobędą umiejętności , które zwiększą ich szanse na udział na rynku pracy. Każdy uczestnik/czka wypracuje po 160 godzin stażu.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Całkowity koszt projektu wynosi 1.024.400,00 zł. Wysokość dofinansowania to 921.960,00 zł, w tym wysokość wkładu UE 870.740,00 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2024 roku do 30.09.2027 roku.

 

Skip to content