AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zmiana w organizacji matury 2021

19STY

ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO dojrzałości w 2021 roku:

NALEŻY przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i uzyskać z każdego co najmniej 30% punktów.

NIE MA OBOWIĄZKU przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego

NIE MA OBOWIĄZKU przystąpienia do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej/zagranicznej, składają stosowną informację (Załącznik 30 do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA”) dyrektorowi szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021 r. W informacji należy uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołączyć do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą/zagraniczną.

W związku z powyższym, informuję, że w sekretariacie uczniowskim (ul. Mikołowska 44) od 25 I do 5 II 2021 r. możliwe będzie wprowadzenie zmian w złożonych deklaracjach maturalnych (np. wykreślnie przedmiotu zadeklarowanego jako zdawany na poziomie rozszerzonym).

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego proszę o dokonywanie zmian w deklaracjach wg ustalonego harmonogramu:

  Poniedziałek

(25 I lub 1 II)

Wtorek

(26 I lub 2 II)

Środa

(27 I lub 3 II)

Czwartek

(28 I lub 4 II)

Piątek

(29 I lub 5 II)

4TI 800-1000 800-1000 800-1000    
4TSI 1000-1200 1500-1600 1500-1600    
4TEO 1400-1530     1400-1530 1400-1530
4TLR   1300-1500     800-930
4TME     1400-1530    

Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 (Dz. U. poz. 2314).

 

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

 • Trzy tematy wypracowaniado wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – NIEOBOWIĄZKOWA. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7(w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – NIEOBOWIĄZKOWA. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – NIEOBOWIĄZKOWE.
  Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 

Informuję również, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały aktualizacje materiałów dotyczących egzaminu maturalnego w maju 2021 roku:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – aktualizacja z 22 grudnia 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egz. maturalnego w 2021 r. – aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i prz. egz. maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI – aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji

Skip to content