Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, ze:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: CKZiU w Mysłowicach , ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice. reprezentujący go Dyrektor CKZiU
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt e-mail: iod@ckziu-myslowice.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie tylko w celu związanym z realizacją procesu rekrutacji.
 4. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie wiąże się z niemożliwością przystąpienia do procesu rekreacji.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. lit.c RODO w związku z art. 22 Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz art. 9 – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (w przypadku nauczycieli).
 1. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażona zgodę, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
 2. Wybrane dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie będą też przekazywane do państw trzecich.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Przysługuje Pani/panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia moich danych.
 5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
 6. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte do 30 dni od  zakończenia rekrutacji na poszukiwane stanowisko.  
Skip to content