Technik ekonomista

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

<br\><br\>Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

<br\><br\><br\>

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowości,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać uproszczony Biznes Plan,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
 • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
 • sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić korespondencję handlową i służbową,
 • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:
<br\>

 • uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
 • operatywnych w działaniu,
 • uczciwych,
 • sumiennych i zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
 • sprzedażą produktów,
 • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.