Technik ekonomista

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi- tego nauczysz się w naszej szkole.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum ekonomicznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K.1- A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania działalności gospodarczej i obliczanie podatków. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych oraz  sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

K.2 – A.36. Prowadzenie rachunkowości – odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego i analizy finansowej.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
 • statystyka i analiza ekonomiczna,
 • język obcy zawodowy w branży ekonomicznej,
 • rachunkowość finansowa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • działalność przedsiębiorstwa,
 • kadry i płace,
 • biuro rachunkowe.

Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Skip to content