Projekt UE – Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

W związku z realizacją w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach projektu Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wprowadzam Regulamin uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach  wraz z załącznikami:
1.Wniosek szkoleniowy o sfinansowanie lub refundację  kursu / szkolenia / studiów podyplomowych – zał. nr 1 do Regulaminu;
2.Umowa o sfinansowanie lub refundację kosztów kursu / szkolenia / studiów podyplomowych – zał. nr 2 do Regulaminu
3.Wniosek o sfinansowanie lub refundację kosztów / dane do wypłaty – zał. nr  3 do Regulaminu;
4.Karta oceny wniosku szkoleniowego o sfinansowanie lub refundację kursu / szkolenia / studiów podyplomowych  – zał. nr 4 do Regulaminu;
Ww. regulamin wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

2

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach w następującym składzie:
– Szafrańska Joanna – przewodnicząca
– Depta Katarzyna
– Kocot Irena
– Szwajcok Marcin

3
Do zadań Komisji należy:
– przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z Regulamin uczestnictwa kadry
pedagogicznej w projekcie Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach
– przedstawienie do dnia 26 lutego 2021 r. dyrektorowi Centrum listy kandydatów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.

 

Załączniki:

Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej

Załącznik nr 1 – Wniosek szkoleniowy

Załącznik nr 2 – Umowa

Załącznik nr 3 – Wniosek o sfinansowanie lub refundację

Załącznik nr 4 – Karta oceny wniosku

Skip to content