Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w mieście Mysłowice

 

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego
w mieście Mysłowice

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 200 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla  Śląska doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 100 uczniów w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach doskonalących w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.

Lista kursów:

AutoCAD (20 godz.) – technik informatyk;

Programowania w języku JAVA (120 godz.)-technik informatyk;

Programowanie w języku Pyton (24 godz.)-technik informatyk;

Kurs barmański I stopnia (24 godz.)-technik żywienia i usług gastronomicznych;

Kurs programowania sterowników PLC (120 godz.)- technik mechatronik;

Spawanie metodą TIG (103 godz.) – technik mechanik;

Spawanie metodą MAG (145 godz.)- technik mechanik;

Obsługa klimatyzacji (8 godz.)-technik pojazdów samochodowych;

Instalacje LPG – podstawy (8 godz.)- technik pojazdów samochodowych;

Kurs obsługi wózka jezdniowego (35 godz.)- technik logistyk;

Uprawnienia SEP G1 D (24 godz.)- technik elektryk;

Uprawnienia SEP G1 E (24 godz.)- technik elektryk

Prawo jazdy kat. B (60 godz.)- (technik informatyk, technik mechatronik ,technik elektryk, technik logistyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ

ZAŁ. NR 2 ANKIETA REKRUTACYJNA

ZAŁ. NR 3 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

ZAŁ. NR 4 DEKLARACJA

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 DANE UCZESTNIKA

Załączniki w formacie *.doc

 

PODSUMOWANIE

Projekt pn.”Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice” jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu inwestycyjnego pn.”Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu”.  Projekt został podzielony na n/w zadania:

1.Doradztwo zawodowe:    Z zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego skorzystało 205 osób (35 kobiet i 170 mężczyzn).

2.Staże zawodowe u pracodawców: Staże realizowane były w okresie dwóch lat. W m-cu lipcu 2019 r. w stażach u pracodawców uczestniczyło 32 osoby, w m-cu sierpniu 2019 r. – 31 osób natomiast w m-cu lipcu 2020 uczestniczyło 37 osób.  Stażyści oprócz finansowych korzyści zdobyli doświadczenie
i poszerzyli swoją wiedzę szkolną.

3.Kursy zawodowe dla uczniów: W ramach projektu 248 uczniów zdobyło dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w następujących kursach: Kurs AutoCad (20),Programowanie w języku JAVA (22),Programowanie w języku PYTHON (10),Prawo jazdy kat.B (63),Kurs barmański I stopnia (11),Kurs program. sterowników PLC (4), Kurs spawania metodą TIG (16), Kurs spawania metodą MAG (20), Instalacja LPG (16), Obsługa klimatyzacji sam. (16), Kurs obsługi wózka jezdnego (25), Kurs SEP E(eksploatacja) D (dozór) (25).

 

Kurs obsługi wózka jezdnego

Kurs barmański I stopnia  

Kurs AutoCad 

Kurs spawania metodą TIG lub MAG

Kurs prawa jazdy kategorii B

 

4.Doposażenie 15 pracowni na kwotę – 384.096,23: Zakupiono sprzęt elektroniczny, tablice, apteczki, sprzęt gastronomiczny, doposażono pracownie mechatroniczne, mechaniczną, elektryczną, elektrotechniki i elektroniki, warsztaty szkolne, pracownie samochodowe, logistyki i transportu. Ponadto został zakupiony schodołaz, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich pracowni osobom niepełnosprawnym.

>> kliknij w pracownię <<

Pracownia gastronomiczna Pracownia Samochodowa
Pracownia mechatronikElektryk
MechanikInformatyk

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację kursów zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Nr referencyjny   CKZiU.310.13.2019

Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Działanie: 11.2.Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ; Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

  1. Zamawiający

1.1. Nazwa zamawiającego: Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Mysłowicach

1.2. Adres zamawiającego: ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice

1.3. Godziny urzędowania zamawiającego:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

1.4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: Telefon: 32 222 26 41; Faks: 32 222 46 72

1.5. Adres strony internetowej: http://www.ckziu-myslowice.pl 

1.6. Adres strony BIP: http://www.ckziu-myslowice.nowybip.pl/

  1. Postępowanie

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.).

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w mieście Mysłowice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

 

3.Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, uczestniczących w projekcie pn. „ Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w mieście Mysłowice”.

3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

3.3. Zamówienie zostało podzielone na 12 części:

 

Lp. Nr części Nazwa kursu Liczba uczniów
1 Część Nr 1 Kurs obsługi programu AutoCad 20
2 Część Nr 2 Kurs programowania w języku JAVA 22
3 Część Nr 3 Kurs programowania w języku Python 10
4 Część Nr 4 Kurs prawa jazdy kategorii B 63
5 Część Nr 5 Kurs barmański I stopnia 13
6 Część Nr 6 Kurs programowania sterowników PLC 4
7 Część Nr 7 Kurs spawania metodą TIG 17
8 Część Nr 8 Kurs spawania metodą MAG 20
9 Część Nr 9 Kurs instalacji LPG w samochodach 16
10 Część Nr 10 Kurs obsługi klimatyzacji samochodowej 16
11 Część Nr 11 Kurs obsługi wózka jezdniowego 25
12 Część Nr 12 Kurs  uprawnienia SEP G1 E i D 25

 

3.4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

3.5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.6.Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

3.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

3.9. O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np.konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie umowy.

3.10.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

3.11.  Kody CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

80533200-1 – Kursy komputerowe

  1. Termin wykonania zamówienia

 

Nr części Liczba grup Termin realizacji Liczba osób

w grupie

Część Nr 1 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 10
1 grupa styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r 10
Część Nr 2 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 11
1 grupa styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r 11
  Część Nr 3 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 10
Część Nr 4 3 grupy kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 44
2 grupy styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r 19
  Część Nr 5 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 13
  Część Nr 6 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 4
  Część Nr 7 2 grupy kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 17
  Część Nr 8 2 grupy styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r 20
  Część Nr 9 2 grupy kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 16
 Część Nr 10 2 grupy kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 16
Część Nr 11 2 grupy kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. 15
1 grupa styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r 10
Część Nr 12 1 grupa kwiecień2019r.–grudzień 2019 r. SEP G1 E 15
1 grupa styczeń 2020 r.– czerwiec 2020r. SEP G1 D 10

Szczegółowe  informacje  na stronie BIP:  http://ckziu-myslowice.nowybip.pl/2019-02-kursy-zawodowe

 

 II Ogłoszenie o zamówieniu na realizację kursów zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Nr referencyjny   CKZiU.310.13.2019

Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Działanie: 11.2.Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ; Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

  1. Zamawiający

1.1. Nazwa zamawiającego: Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Mysłowicach

1.2. Adres zamawiającego: ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice

1.3. Godziny urzędowania zamawiającego:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

1.4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: Telefon: 32 222 26 41; Faks: 32 222 46 72

1.5. Adres strony internetowej: http://www.ckziu-myslowice.pl 

1.6. Adres strony BIP: http://www.ckziu-myslowice.nowybip.pl/

  1. Postępowanie

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.).

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w mieście Mysłowice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

 

3.Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, uczestniczących w projekcie pn. „ Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w mieście Mysłowice”.

.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

3.3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Lp. Nr części Nazwa kursu Liczba uczniów
1 Część Nr 1 Kurs programowania w języku Python 10
2 Część Nr 2 Kurs barmański I stopnia 13
3 Część Nr 3 Kurs spawania metodą MAG 20
4 Część Nr 4 Kurs instalacji LPG w samochodach 16

Szczegółowe  informacje  na stronie BIP:  http://www.ckziu-myslowice.nowybip.pl/2019-04-kursy-zawodowe

Skip to content