PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Pracodawco! Uczeń na staż 2

PRACODAWCO!!!!

PRZYJMIJ UCZNIA/UCZENNICĘ NA STAŻ

Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wMysłowicach

ogłasza nabór na Pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże zawodowe dla uczestników/ czekprojektu pn. ,,Program rozwoju szkolnictwa zawodowegow mieście Mysłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osipriorytetowej XI. Wzmocnieniepotencjału edukacyjnego, Działania11.2.  Dostosowanie oferty  kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,Poddziałania11.2.1.Wsparcieszkolnictwazawodowego-ZIT.

Nabór  prowadzony  będzie w  dniach 04.06.2019 r. – 14.06.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru.

Dokumenty do pobrania