PEDAGOG I PSYCHOLOG

Zadania pedagoga i psychologa

Za­da­nia pe­da­go­ga i psychologa szkolnego (wynikające z rozporządzeń MEN):

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli i wychowawców oraz innych specjalistów w :
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Po­nad­to psycholog i pe­da­gog szkol­ny:

 1. koordynuje realizację pro­gra­mu wychowawczo – profilaktycznego,
 2. czu­wa nad re­ali­za­cją obo­wiąz­ku na­uki,
 3. udzie­la uczniom po­mo­cy w dzie­dzi­nie na­pięć psy­chicz­nych spo­wo­do­wa­nych niepowo­dze­nia­mi szkol­ny­mi czy kon­flik­ta­mi ro­dzin­ny­mi,
 4. wnio­sku­je do są­du w sprawach objawów demoralizacji lub za­nie­dbań śro­do­wi­sko­wych wo­bec ucznia,
 5. pro­wa­dzi pro­fi­lak­ty­kę uza­leż­nień,
 6. pro­mu­je zdro­wy styl ży­cia,
 7. współ­pra­cu­je z or­ga­ni­za­cja­mi i in­sty­tu­cja­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi pro­ble­ma­mi opie­ki, wy­cho­wa­nia i edu­ka­cji mło­de­go czło­wie­ka.

Specjaliści  za­pra­szają ro­dzi­ców do współpracy i korzystania z:

 1. in­dy­wi­du­al­nych po­ra­dach i kon­sul­ta­cjach mających na celu po­moc w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści wycho­waw­czych z dzieć­mi,
 2. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz współpracy przy prawidłowej organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 3. po­mo­cy w or­ga­ni­zo­wa­niu wspar­cia ma­te­rial­ne­go dla uczniów z ro­dzin w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej.
Skip to content