Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckziu-myslowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • pliki audio i video nie mają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików jest niedostępna cyfrowo (np. niektóre pliki PDF i graficzne są skanami dokumentów),
 • część plików nie jest w pełni dostępna cyfrowo (może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zdjęć itp.),

Ułatwienia zwiększające status dostępności

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podświetlane linki
 • współpraca  z darmowym czytnikiem ekranu (ang. screen reader) NVDA dla systemu Microsoft Windows

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr inż. Tomasz Wybraniec, e-mail: wybraniec.tomasz@ckziu-myslowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/222-26-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła mieści się w trzech budynkach :
 • Mikołowska 44
 • Mikołowska 44a
 • Pocztowa 20

Do budynków prowadzą podjazdy. Budynki są częściowo przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.

 1. Szkoła nie posiada wind, schody nie są zaopatrzone w podjazdy, ale jest dostępny schodołaz, który umożliwia dotarcie osobom niepełnosprawnym ruchowo do poszczególnych sal/pracowni, na różnych poziomach.
 2. Wybrane toalety na parterze są dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne nie są wolne od barier architektonicznych.
 3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. W budynkach nie zapewniono informacji wizualnej, dotykowej i głosowej na temat rozkładu pomieszczeń.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 5. Szkoła posiada miejsca parkingowe specjalnie oznakowanych i wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Szkoła zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z pomocy psa asystującego.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Placówka wykorzystuje następujące aplikacje mobilne:

 • Librus dla systemu Android i IOS
Skip to content