AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Przywrócić pamięć godnym naszej pamięci”

03LIS

Jak co roku młodzież CKZiU w Mysłowicach włączyła się do akcji „Szkoła pamięta”, inicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ostatnich dniach października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Panią Moniką Oblong–Zwiór oraz uczniowie klasy II I 5 z wychowawcą Panią Olgą Miller udali się na cmentarz przy ulicy Mikołowskiej. Porządkowali groby, zapalili znicze i wspominali osoby ważne dla społeczności lokalnej.

2 listopada z inicjatywy Pani Anny Ciach oraz Pani Olgi Miller odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Marią Herok, która przybliżyła uczniom sylwetkę Jana Hlonda – młodszego brata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda.

Spokrewniona z Hlondami Pani Maria przedstawiła drzewo genealogiczne rodziny  i opowiedziała  o trudnej drodze do edukacji synów Jana Hlonda i Marii z domu Imiela. Wspominała o pomocy ze strony Towarzystwa Pomocy Naukowej w Bytomiu, które przyznało Janowi stypendium naukowe. Młody człowiek lubił się uczyć i kontynuował edukację na wydziale  medycznym w Wiedniu. W 1915 r. został wcielony do armii pruskiej, pełnił służbę w randze oficera w jednostce sanitarnej na froncie francusko-belgijskim. Z powodów zdrowotnych został skierowany do Wrocławia, gdzie umożliwiono mu ukończenie studiów medycznych. Podczas I powstania śląskiego Jan Hlond zapewniał opiekę dla ciężko rannych powstańców, których na własny koszt umieszczał w szpitalu św. Józefa w Bytomiu. Po utworzeniu polskiego komisariatu plebiscytowego, stojący na jego czele Wojciech Korfanty, powierzył Hlondowi funkcję komisarza plebiscytowego na miasto i powiat Bytom.  Podczas III powstania śląskiego Jan Hlond był komendantem szpitala  Wojsk Powstańczych – dzisiejszy Szpital Bonifratrów w Bogucicach, w którym pracował do wybuch II wojny światowej. W okresie międzywojennym doktor Hlond angażował się w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Za aktywny udział w życiu społecznym i religijnym na Śląsku został uhonorowany Krzyżem Niepodległości „Polonia Restituta”, a  papież Pius XI nadał  mu tytuł Szambelana.

W sierpniu 1939 r. jako major rezerwy został powołany został do Wojska Polskiego. W  wojnie obronnej uczestniczył  w ewakuacji  na wschód szpitala polowego wraz z rannymi żołnierzami.17.09.1939r. został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy polsko-rumuńskiej. Został osadzony w więzieniu we Lwowie i przetransportowany do obozu jenieckiego w Starobielsku. Zamordowano go prawdopodobnie  wraz z innymi polskimi oficerami.

Po wojnie  szczątki Jana Hlonda nie zostały odnalezione, nie posiada mogiły, a pamięć o tym niezwykłym człowieku przechowuje jedynie rodzina.

Właśnie akcja Szkoła pamięta służy temu, aby nieznane szerzej biografie zasłużonych ludziom i ojczyźnie postaci,  przybliżać także młodzieży. O życiu i dokonaniach Jana Hlonda młodzież naszego Centrum może dowiedzieć się również z gazetki przygotowanej w bibliotece szkolnej.

Spotkanie z Panią  Marią Herok  było okazją, by poznać Jana Hlonda jako oddanego lekarza, zaangażowanego działacza, wyjątkowego patriotę. Już starożytni bowiem uważali, że: „Verba docent, exempla trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”). Prelekcję uświetniła prezentacja wzbogacona o fotografie z rodzinnych albumów, kserokopie unikatowych dokumentów, a przede wszystkim osobiste wspomnienia o tym niezwykłym człowieku. Spotkanie  pozostanie w  pamięci młodzieży  i stanie się impulsem do zgłębiania historii lokalnej.

Skip to content