AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA DOTYCZĄCY ORGANIZACJI NAUCZANIA OD 20 XII 2021 do 09 I 2022 r.

17GRU

1. W okresie  20 XII 2021- 09 I 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach kontynuowany będzie tryb nauczania zdalnego z wyjątkiem:

a) wybranych zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu,  które realizowane będą w warsztatach i pracowniach Centrum w formie stacjonarnej, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo dla ucznia kształcącego się w danym zawodzie.
b) w okresie prowadzenia nauczania zdalnego uczniowie klas maturalnych mogą brać udział w konsultacjach indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły z nauczycielami przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2022.
c) uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami w ww. okresie realizują kształcenie praktyczne u pracodawcy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Poprzez moduł wiadomości w dzienniku Librus otrzymacie od wicedyrektorów plany lekcji z oznaczeniem zajęć zdalnych prowadzonych na następujące sposoby:
– synchronicznie (na żywo, online) za pośrednictwem platformy Teams,
– asynchronicznie (nauczyciele wyślą Wam zadania, ćwiczenia i materiały poprzez dziennik elektroniczny Librus lub platformę Teams i będą pozostawać do Waszej dyspozycji w czasie trwania zajęć; możliwy jest wówczas indywidualny kontakt online zainteresowanych uczniów z nauczycielem poprzez platformę)
– stacjonarnie wybranych zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu realizowanych w warsztatach i pracowniach Centrum.

3. W trakcie nauczania prowadzonego za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, obowiązują  Zasady prowadzenia kształcenia w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych od 20 XII 2021r. do 09 I 2022r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach (w załączeniu), które dostępne są na stronie internetowej szkoły.

4.  Proszę o bieżące odczytywanie wiadomości zamieszczanych przez dyrekcję CKZiU w dzienniku elektronicznym Librus. W razie pytań i wątpliwości należy zwracać się do wychowawców oraz odpowiednich wicedyrektorów:
Placówka nr 1 (ul. Mikołowska 44):
2 I5, 2 SM5, 2 ŻHO5, 3 I5, 3 SM5, 3 ŻHO 5, 3 TIMS, 3 TŻHO  –  wicedyrektor p. Adam Urbańczyk
1 I5, 1 SM5, 1 ŻO5, 4 TI, 4 TSM, 4 THO, 4 TŻ – wicedyrektor p. Tomasz Wybraniec
1 MM3, 1 KFW3, 2 MM3, 2 FW3, 3 MM3, 3 FW3, 3 MM, 3 W- wicedyrektor p. Joanna Szafrańska
Placówka nr 2 (ul. Pocztowa 20)
1 ML5, 2 ML 5, 3 ELEk 5, 3 TELk, 4 TML – wicedyrektor p. Katarzyna Tokarska.

5. Do Waszej dyspozycji pozostają pedagog i psycholog szkolny,  nauczyciele bibliotekarze, doradca zawodowy oraz inni nauczyciele specjaliści. Można się z nimi kontaktować w czasie ich godzin pracy (zamieszczonych na stronie internetowej szkoły) telefonicznie (szkolny nr tel.) lub  poprzez dziennik Librus.

6. Organizację nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy-psychologiczno-pedagogicznej określają  Zasady prowadzenia kształcenia w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych od 20 XII 2021r. do 09 I 2022r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z wicedyrektorem p. K. Tokarską.

Tomasz Wybraniec
Wicedyrektor CKZiU w Mysłowicach

 

20 XII – 09 I 2022 ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA w CKZiU

Skip to content