AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

08LIS

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, tj. punkt 4 (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

Skip to content