AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH DOTYCZĄCY PRZEJŚCIA W TRYB NAUCZANIA ZDALNEGO

24PAŹ
  1. Z dniem 26 X 2020r. szkoły i placówka wchodzące w skład CKZiU w Mysłowicach, przechodzą z modelu nauczania hybrydowego na nauczanie zdalne. Wszystkie zajęcia, wraz z zajęciami z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych, prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie– w formie projektu edukacyjnego. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami w okresie 24 X – 8 XI 2020 r. są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy (kształcenie praktyczne u pracodawcy).
  2. Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, które realizowane są w sposób:

– synchroniczny (na żywo, online) za pośrednictwem platformy Teams lub

– asynchroniczny (nauczyciele przesyłają zadania, ćwiczenia i materiały poprzez dziennik elektroniczny Librus lub platformę Teams i pozostają do dyspozycji uczniów w czasie trwania zajęć).

  1. W trakcie nauczania prowadzonego za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, obowiązują Zasady nauczania zdalnego w okresie całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, które dostępne są na stronie internetowej szkoły.
  2. Proszę o bieżące odczytywanie wiadomości zamieszczanych przez dyrekcję CKZiU w dzienniku elektronicznym Librus. W razie pytań i wątpliwości należy zwracać się do wychowawców oraz odpowiednich wicedyrektorów:

Placówka nr 1 (ul. Mikołowska 44):

1 I5, 1 SM5, 1 ŻHO5, 2 I5, 2 SM5, 2 ŻHO 5, 2 TIMS, 2 TŻHO  –  wicedyrektor p. Adam Urbańczyk

3 TI, 3 TSM, 3 THO, 3 TŻ, 4 TI, 4 TSM, 4 TEO – wicedyrektor p. Tomasz Wybraniec

1 MM3, 1 FW3, 2 MM3, 2 FW3, 2 MM, 2 W,  3 SW, 3 MFW – wicedyrektor p. Joanna Szafrańska

Placówka nr 2 (ul. Pocztowa 20)

1 ML 5, 2 ELEk 5, 2 TELk, 3 TML, 4 TLR, 4 TME – wicedyrektor p. Katarzyna Tokarska.

  1. Do dyspozycji pozostają pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele bibliotekarze, doradca zawodowy oraz inni nauczyciele specjaliści. Można się z nimi kontaktować w czasie ich godzin pracy (zamieszczonych na stronie internetowej szkoły) telefonicznie (szkolny nr tel.) lub poprzez dziennik Librus.
  2. Organizację nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy-psychologiczno-pedagogicznej określają Zasady nauczania zdalnego w okresie całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z wicedyrektorem p. K. Tokarską.

Dyrektor CKZiU w Mysłowicach

Ewa Zając

ZASADY ZDLNEGO NAUCZANIA w CKZiU obowiązują od 26 X 2020

Skip to content