AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH DOTYCZĄCY PRZEJŚCIA W TRYB NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

18PAŹ

1. Z dniem 19 X 2020 szkoły wchodzące w skład CKZiU w Mysłowicach przechodzą w tryb nauczania hybrydowego w systemie rotacyjnym. Wyznaczone przez dyrektora oddziały realizują w tym czasie nauczanie stacjonarne w szkole (na dotychczasowych zasadach), a pozostałe odziały uczą się w formie zdalnej, z zastrzeżeniem, że kształcenie zawodowe realizowane w formie zajęć praktycznych co do zasady, jest realizowane w trybie stacjonarnym na warsztatach i pracowniach szkolnych.

2. Komunikacja pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami odbywać się będzie zasadniczo poprzez dziennik Librus i platformę Microsoft Teams.

3. Oddziały objęte nauczaniem zdalnym otrzymują poprzez moduł Wiadomości w dzienniku Librus tygodniowe plany lekcji z oznaczeniem, które zajęcia z kształcenia zawodowego praktycznego będą realizowane stacjonarnie na terenie Centrum. Zaznaczone zostaną również zajęcia zdalne prowadzone w trybie:
– synchronicznym (na żywo) lub
– asynchronicznym (przesyłanie materiałów przez nauczycieli w trakcie trwania zajęć; nauczyciele w tym czasie będą do dyspozycji uczniów; można się z nimi kontaktować poprzez dziennik Librus).
Wszystkie zajęcia lekcyjne niezależnie od formy pracy (zdalnej czy stacjonarnej) odbywają się wg obowiązującego planu lekcji.

4. Do dyspozycji uczniów pozostają pedagog, psycholog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciele bibliotekarze i inni specjaliści. Można się z nimi kontaktować w czasie ich godzin pracy (zamieszczonych na stronie internetowej szkoły) telefonicznie (szkolny nr tel.) lub poprzez dziennik Librus.

5. Szczegółowe Zasady prowadzenia kształcenia na odległość w CKZiU w Mysłowicach są zamieszczone na stronie internetowej Centrum.

Dyrektor CKZiU w Mysłowicach
Ewa Zając

 

 

Skip to content