AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Konkurs w CKZiU z okazji Światowego Dnia Drzewa

09PAŹ

Światowy Dzień Drzewa

Tradycja tej międzynarodowej akcji sięga 1872 roku, wtedy Julius Sterling Morton sekretarz stanu rolnictwa Stanów Zjednoczonych, a prywatnie znawca i miłośnik przyrody, zwrócił się do rodaków z prośbą by w wyznaczonym dniu sadzić drzewa. Prośba ta przekonała wielu miłośników drzew, bo ta akcja stało się tradycją  i świętem w Stanach Zjednoczonych. Od 1951 roku  święto obchodzone jest we wszystkich krajach członkowskich ONZ. W Polsce Dzień Drzewa przypada na 10 października, jednak w tym roku w szkołach obchodzony jest 12 października.

Do akcji Światowego Dnia Drzewa przyłączyło się również CKZiU organizując następujące konkursy:

 

 1. Zabawę w rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek
 2. Zbiórkę baterii, która zostanie przeprowadzona we współpracy z samorządem uczniowskim
 3. Konkurs fotograficzny na „Najpiękniejsze jesienne drzewo z Mysłowic”.

 

Poniżej znajdują się regulaminy konkursów.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Najpiękniejsze jesienne drzewo Mysłowic”

Cele konkursu

 1. Podnoszenie wśród uczniów świadomości ekologicznej
 2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania ekologią
 3. Obchód międzynarodowego Dnia Drzewa
 4. Pobudzanie kreatywności twórczej młodzieży (konkurs fotograficzny).

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
 2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa składająca się z trzech nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach- Sabina Magdziorz, Michalinę Cieplik- Pochopień, Beatę Ziembę oraz uczniów Samorządu Szkolnego.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
 4. Pracę konkursową należy zamieścić na stornie FB ze swojego prywatnego, imiennego konta do dnia 09.10.20
 5. Społeczność szkolna oddaje głosy (lajki) ze swoich FB kont imiennych
 6. Wygrywa uczestnik z największą ilością głosów

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęcia jesiennego drzewa z terenu Mysłowic. Praca wykonana jest w formie elektronicznej i zamieszczona na stronie FB CKZiU z prywatnego i imiennego konta uczestnika,
 2. Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami,  zniesławiających, obrażających uczucia religijne, narodowościowe oraz pornograficznych.
 3. Praca nie może być plagiatem, przez co należy rozumieć, że zdjęcie ze swojego prywatnego konta może zamieścić tylko jego autor, który zdjęcie drzewa wykonał
 4. Ocenie podlegać będzie:
 • ˗ zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu
 • ˗ innowacyjność i kreatywność ujęcia tematu,
 • ˗ techniczna poprawność wykonania zdjęcia,
 • ˗ atrakcyjność wizualna i forma graficzna.
 1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę spośród uczestników.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi 12 października 2020 roku.
 3. Uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie 1 pracy konkursowej.
 4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Nagrody

 1. Zwycięzcy I, II i III-go miejsca otrzymają dyplom oraz nagrody.

Pozostałe ustalenia

 1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub odwołania konkursu jeżeli konieczność tę wymuszą niezależne od komisji konkursowej przyczyny.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Sabina Magdziorz.

                                                                                                    

Regulamin konkursu – zbiórka baterii

„Eko klasa”

Cele konkursu

 1. Podnoszenie wśród uczniów świadomości ekologicznej
 2. Wypracowanie wśród uczniów nawyku selektywnej zbiórki zużytych baterii
 3. Propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dana społeczność
 4. Propagowanie rozpoczętej zbiórki baterii wśród uczniów poprzez wykorzystanie elementu rywalizacji

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach,
 2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa składająca się z trzech nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach- Sabina Magdziorz, Michalinę Cieplik- Pochopień, Beatę Ziembę oraz uczniów Samorządu Szkolnego.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
 4. Klasy wybierają spośród siebie koordynatora, który będzie odpowiedzialny za zbiórkę zużytych baterii i przekaże je do jednego z stanowisk prowadzonego przez samorząd szkolny
 5. Baterie będzie można przekazywać 12.10.20 podczas każdej przerwy od 7:30 do 11:35
 6. Samorząd zapisuje klasę oraz ilość przekazanych baterii,
 7. Wygrywa klasa, która przekaże największą ilość baterii
 8. Zebrane baterie zostaną przekazane do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) ul. Miarki 38, a następnie do recyklingu.

 

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest zebranie w klasie jak najwięcej baterii, które liderzy klas przekażą przedstawicielom samorządu szkolnego,
 2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie klasy,
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi 13 października 2020 roku.

Nagrody

 1. Zwycięzcy I, II i III-go miejsca otrzymają dyplom „Eko klasy” dodatkowo klasa, która zajmie I miejsce otrzyma nagrodę w postaci słodyczy.

Pozostałe ustalenia

 1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub odwołania konkursu jeżeli konieczność tę wymuszą niezależne od komisji konkursowej przyczyny.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Sabina Magdziorz.

                                                                                                    

Regulamin zabawy – krzyżówki, wykreślanki

Cele zabawy

 1. Podnoszenie wśród uczniów świadomości ekologicznej
 2. Zaangażowanie społeczność szkolną w akcję międzynarodowego dnia drzewa poprzez rozwiązywanie krzyżówek o tematyce ekologicznej
 3. Sprawdzenie wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości dotyczących drzew, ekologii
 4. Propagowanie postawy ekologicznej

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem zabawy jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach,
 2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa składająca się z trzech nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach- Sabina Magdziorz, Michalinę Cieplik- Pochopień, Beatę Ziembę oraz uczniów Samorządu Szkolnego.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
 4. Zainteresowani wzięciem udziału w zabawie pobierają jedną krzyżówkę lub wykreślankę z portierni
 5. Krzyżówki będzie można pobierać 12.10.20 od godziny 7:30-11:35, a rozwiązane oddawać do godziny 14:30 do przygotowanego na ten cel pudełka na portierni
 6. Nagrodą za poprawne rozwiązanie 75% krzyżówki lub wykreślanki przez największą ilość uczniów w danej klasie i jednoczesne zebranie największej ilości baterii przez tą samą klasę, będzie uzyskanie dyplomu „Eko Klasy” oraz słodka nagroda.

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem zabawy jest zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwiązywanie krzyżówek lub wykreślanek o tematyce ekologicznej
 2. Nauczyciele nadzorujący sprawdzają poprawność rozwiązanych krzyżówek, wykreślanek
 3. Rozstrzygnięcie zabawy nastąpi dnia 12 października 2020 roku.

Nagrody

 1. Za zajęcie I, II oraz III miejsca przewidziane jest otrzymanie dyplomu „Eko Klasy” oraz słodka nagroda.

Pozostałe ustalenia

 1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub odwołania konkursu jeżeli konieczność tę wymuszą niezależne od komisji konkursowej przyczyny.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zabawy.
 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Sabina Magdziorz.

 

Skip to content