AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Ogłoszenie o naborze na stanowiska w projekcie – Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach

02PAŹ

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach będące realizatorem projektu „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Mysłowicach” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowisku:

1. Koordynator/koordynatorka projektu 

Zakres głównych obowiązków:

 • przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
 • czuwanie nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
 • przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej
 • z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
 • prowadzenie ewaluacji projektu, w tym badanie postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);
 • prowadzenie bazy danych PEFS;
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w zakresie merytorycznej realizacji projektu;
 • współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • prawidłowa realizacja promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno –promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL;
 • terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;
 • zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi (zakupy, oznakowanie);
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia procedury zamówień publicznych dot. realizowanego projektu;
 • przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy;
 • przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów;
 • podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;
 • udział w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem ustawy PZP przy realizacji zadań projektowych;
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które

w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

2. Osoby ds. rozliczeń finansowych oraz zamówień publicznych.

Zakres głównych obowiązków:

 • Przygotowywanie wniosków o płatność (w części finansowej) wraz załącznikami,
 • Obsługa generatora LSI2014 pod względem finansowym,
 • Przygotowywanie i aktualizowanie harmonogramów płatności,
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
 • Opisywanie dokumentów księgowych oraz monitorowanie projektu zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej,
 • Dbanie o terminowość płatności,
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej do kontroli projektu,
 • Realizacja zamówień publicznych w ramach projektu (przygotowanie postępowań-szacowanie wartości zam., SIWZ i inne dokumenty, przeprowadzenie postępowania, przygotowanie umów do podpisu).
 • Współpraca z Koordynatorem projektu.

Zainteresowane osoby objęciem wyżej wymienionych stanowisk, proszone są kontakt z sekretariatem CKZiU w terminie od 5 października 2020 – 16 października 2020 r.

Skip to content