AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rekrutacja – lista przyjętych

11SIE

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
– 19 sierpnia 2020 r.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 


 

Wyniki  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
– 13 sierpnia 2020 r.

 

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Lista niezakwalifikowanych

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat przy ul. Mikołowskiej 44 w Mysłowicach. Tel.: 533 341 501 .

 

Skip to content