AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu sportowego

15LUT

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

1. Opis przedmiotu sprzedaży:
Sprzedaż zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, których wykaz oraz minimalną cenę jednostkową sprzedaży określa załącznik nr 1. Natomiast zdjęcia sprzedawanych składników zawiera załącznik nr 2. Sprzęt przeznaczony do sprzedaży nie posiada atestów ani instrukcji obsługi.

2. Istotne postanowienia umowne:
1) Ofertę należy składać w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem na adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44 lub mailem:sekretariat@ckziu-myslowice.pl (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Sprzedającego)
z dopiskiem na kopercie lub tytule maila: „Oferta na zakup zużytych składników majątku”
2) Oferta może być złożona jedynie po wcześniejszych oględzinach składników majątku, które będą możliwe w dniach od 19 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r. w godz. 10:00 –14:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44a po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z jedną z niżej wymienionych osób:
Barbara Pyka, Krystyna Protasewicz, tel. kont.: (32) 222 26 41 w.114 ,
Tomasz Wybraniec tel. 533 341 502
3) Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, wypełnionym w języku polskim, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia .
4) Oferta powinna być składana w cenach brutto.
5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni.
7) Oferent zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodną z ww. wymaganiami pod rygorem jej odrzucenia.
8) Sprzedający nie będzie rozpatrywał ofert nadesłanych po wyznaczonym terminie.
9)Demontaż, wyniesienie z pomieszczeń, załadunek oraz transport pozostaje w gestii Kupującego
10) Złożenie przez Kupującego oferty jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umownych.

3. Termin składania ofert:do dnia 28 lutego do godz. 12.00

4. Termin otwarcia ofert: 28 lutego o godz. 13.00

5. Kryterium oceny ofert:

1) Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę zakupu, czyli taką która została złożona w terminie oraz której cena jednostkowa jest najwyższa dla danego składnika majątku.
2) W sytuacji złożenia kilku najkorzystniejszych ofert o tej samej wartości dla danego składnika majątku, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dodatkowym terminie ustnej licytacji, o czym telefonicznie lub e-mailem poinformuje zainteresowanych.
3) Sprzedający powiadomi oferentów o wyniku sprzedaży po zamknięciu procedury, w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

6. Termin i sposób odbioru zakupionego składnika majątku:
1) Oferent tytułem zakupu składnika majątku zapłaci Sprzedającemu kwotę określoną w ofercie przelewem na konto Rachunku dochodów własnych nr : 86 1050 1214 1000 0090 3101 9145 ,w terminie do 5 dni od otrzymania informacji o wyniku postępowania.

PEŁNA TREŚĆ OFERTY ORAZ ZDJĘCIA – w pliku: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY .PDF

 

 

Skip to content