AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KONFERENCJA  PODSUMOWUJĄCA  STAŻE ZAGRANICZNE W HISZPANII

07MAJ

W poniedziałek, 1 kwietnia 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach konkursu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnianie efektów zrealizowanego projektu w społecznościlokalnej. Przedstawiono cele i działania kończącego się we wrześniu projektu, w szczególności relacje z wyjazdów na mobilności zagraniczne, tj. staże zawodowe w Granadzie, w których wzięło udział 59 uczniów. Wiele uwagi poświęcono przygotowaniu projektu, i współpracy z partnerami zagranicznymi. Dobrą praktyką i swoimi doświadczeniami na tym polu podzieliła się Ewa Zając, dyrektor CKZiU. Uroczystość swoją obecnością uświetnił prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, I wiceprezydent Edward Chmiel, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Agata Boryka, przedstawiciele Rady Miasta Mysłowice, dyrektor PUP, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mysłowic. Wszyscy goście z dużym uznaniem wypowiadali się o zrealizowanym przez szkołę projekcie.

 

Staże w Hiszpanii odbyły się w trzech grupach od 27 sierpnia do 23 listopada ubiegłego roku. W dwóch pierwszych turach po 24 osoby zaś w ostatniej 11.

Obecnie trwa ostatni etap projektu, który zakończy się 28 września 2019 roku polegający na  sporządzaniu raportów i sprawozdań, upowszechnianiu rezultatów projektu, a także przygotowaniu raportu końcowego i rozliczenie projektu.

 

Hiszpańskim partnerem przy realizacji staży zawodowych była firma M.E.P. Mobility European Projects Granada.Instytucja posiadająca duże doświadczenie w realizacji wielu tego typu inicjatyw i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla uczniów i studentów w Hiszpanii.

Do najważniejszych celów realizowanego projektu można zaliczyć:

 • doskonalenie i nabycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych;
 • umożliwienie młodzieży skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców;
 • uzyskanie certyfikatów honorowanych w krajach UE;
 • podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych absolwentów, które w przyszłości pozwolą im łatwiej znaleźć zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub poza nim;
 • poznanie kultury Hiszpanii, poznanie jej historii i obyczajów;
 • wzmocnienie kreatywności, systematyczności, samodzielności, umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych przez stażystów, zmniejszenie ich lęków, obaw związanych z pobytem i pracą w innym kraju, poprawa umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i racjonalnych wyborów, a także pokonywania barier językowych;
 • poprawa umiejętności językowych, wzrost motywacji do doskonalenia języków obcych, zainteresowanie nauką nowego języka;
 • zwiększenie aktywności zawodowej młodzieży i uzyskanie przez nich lepszej tj. bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku pracy poprzez zdobyte doświadczenia praktyczne,
 • podniesienie atrakcyjności CKZiU jako miejsca, w którym naukę łączy się z wyjazdami stażowymi jako nowoczesnym sposobem pogłębiania i zdobywania w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • podniesienie umiejętności pracowników Centrum w zakresie organizowania, zarządzania, rozliczania i rozpowszechniania działań projektowych;
 • podniesienie prestiżu miasta Mysłowice, jako miejsca wspierającego aktywne wejście beneficjentów w samodzielne życie zawodowe.

 

Podczas miesięcznych turnusów młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności praktyczne w zakładach pracy zgodne z programami nauczania w poszczególnych zawodach. Dzięki odbytym stażom uczniowie uzyskali certyfikaty, podnieśli swoje kompetencje językowe i zawodowe, rozwinęli kompetencje społeczne m.in.: umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Czterotygodniowy pobyt za granicą umożliwił również stażystom lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Był okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i nabytym umiejętnościom uczniowie CKZiU będą mogli skutecznie konkurować na europejskim rynku pracy.

 

 

Skip to content