AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Konkurs literacko – plastyczny

04MAR

Regulamin konkursu literacko – plastycznego

„Świadectwo martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Obrazy i słowa jednego 
z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku Gustawa Herlinga Grudzińskiego.”

Organizatorzy:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH oraz  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, FILIA NR 11 W Mysłowicach.

Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa,
 • poznanie życia i dokonań Gustawa Herlinga – Grudzińskiego,
 • inspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o twórczości Gustawa Herlinga –Grudzińskiego, na podstawie powieści Inny Świat.
 • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury, wydarzeń historycznych,
 • zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania zainteresowań artystycznych oraz literackich,
 • uświadomienie młodzieży istoty systemu totalitarnego, poznanie losów jednostek poddawanych nieludzkim prawom.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do wszystkich  uczniów mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych.

Forma konkursu:

 • Praca literacka – w formie  wydruku komputerowego lub  przesłana drogą emaliową – czcionka Times New Roman 12 – minimum 2 strony A4. 
 • Prezentacja multimedialna – wykonana w programie Power Point.
 • Praca plastyczna– format minimum A4  – technika pracy dowolna.

Informacje ogólne:

 •  Temat pracy konkursowej: „Świadectwo martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Obrazy 
  i słowa jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, Gustawa Herlinga Grudzińskiego  w oparciu o powieść „Inny Świat”.
 • Uczestnik  może  zgłosić do konkursu tylko  jedną pracę. Zgłoszenia są przyjmowane na Karcie Zgłoszenia do  22.03.2019 r. (Załącznik nr 1 ) na adres emaliowy szkoły: sekretariat@ckziu-myslowice.pllub bezpośrednio w CKZiU  Placówka 1 –  ul. Mikołowska 44, Mysłowice bądź w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej  Filia nr 11   przy ulicy Mikołowskiej 40.
 • Prace konkursowe należy wysłać:

– drogą mailową: sekretariat@ckziumyslowice.pl lub mbpmyslowicefilia11@vp.pl

–  na adres: 41 – 400  Mysłowice, CKZiU, ul. Mikołowska 44 ( na kopercie należy podać nazwę konkursu)

– bądź można składać w bibliotece szkolnej  : w Placówce nr 1 (p. Monika  Oblong- Zwiór, p. Aleksandra Jankowicz ) ; w Placówki nr 2 ( p. Barbara Garbiec, p. Beata Szczok – Janota) 

 • Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 05.04. 2019r.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowana. 
 •  Naruszenie któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie zdyskwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody. 
 • Uczestnik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły  oraz nazwisko opiekuna- koordynatora)
 • Prace konkursowe oraz quizu na temat  życia i twórczości Gustawa Herlinga będą oceniane przez bezstronne jury powołane przez organizatora.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 kwietnia 2019 r.
 • Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie niezwłocznie po rozstrzygnięciu

          I etapu konkursu

Przebieg konkursu:

 • Konkurs składa się z dwóch etapów

– I etap – odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– zgodności przesłania zawartego w pracy z tematem Konkursu,

– oryginalności formy i treści,

– walory artystyczne (m.in. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),

 Spośród nadesłanych najciekawszych  prac literackich, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych  zostaną wyłonieni uczestnicy II etapu.  

– II etap wraz z finałem- odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w MBP Mysłowice Filia nr 11 ul. Mikołowska 40 i będzie miał formę quizu na temat  życia i twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. 

 •  wyniki uzyskane w obu etapach konkursu wyłonią zdobywców I, II , III miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość  nieprzyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody   za to samo miejsce exequo. 
 • Laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem  i nazwiskiem autora) na stronie internetowej szkoły oraz na materiałach promocyjnych.
 • Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole, MBP Filii nr 11 oraz w mediach społecznościowych.
 • Uczestnik  biorący udział w konkursie akceptuje  niniejszy regulamin.
 • Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją z zawartego w nim oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z wymogami RODO.

KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content