AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Miejski konkurs plastyczno-fotograficzny

05PAŹ

Miejski konkurs plastyczno-fotograficzny

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości –

Wolność i Niepodległość-miejsca upamiętniające walkę o wolną Polskę.”

 

Cele konkursu:

– pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,

– pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,

– pielęgnowanie polskich tradycji narodowych,

– możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu.

 

Adresaci konkursu:

 • Konkurs jest skierowany do wszystkich wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mysłowicach.

Przebieg konkursu:

 • Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31.10.2018 r.
 • Temat pracy: „Wolność i niepodległość”- miejsca upamiętniające walkę o wolną Polskę”
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.

Wszelkie formy nieuczciwości grożą dyskwalifikacją.

 • Praca plastyczna:

– format: 50cm x 70cm,

– technika: dowolna, np.: rysunek, grafika komputerowa, plakat, komiks i inne.

 • Praca fotograficzna:

– album zawierający minimum 3 zdjęcia lub kolaż 30cm x 20cm

– format A4.

 • Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

I kategoria – praca plastyczna – wychowankowie przedszkoli i uczniowie klas szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,

II kategoria– praca fotograficzna – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 • Każda praca powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły nazwisko opiekuna – koordynatora).
 • Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną
  i nieprzedstawianą na innych konkursach.
 • Wykonaną pracę należy wysłać na adres:

CKZiU

ul. Mikołowska 44

41-400 Mysłowice

z dopiskiem – Konkurs „WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ- MIEJSCA UPAMIĘTNIAJĄCE WALKĘ O WOLNĄ POLSKĘ”

 • Prace można również dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres do sekretariatu CKZiU.
 • Uczniowie CKZiU mogą przekazać pracę :

– na terenie Placówki nr 1 do p. Anety Brągiel- Dudek i p. Moniki Oblong- Zwiór,

– na terenie Placówki nr 2 do p. Beaty Ziemby i p. Barbara Garbiec.

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na terenie Placówki Nr 2 CZiU (ul.. Pocztowa 20, 41-408 Mysłowice) podczas uroczystości szkolnych z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac konkursowych (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego.
 • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac konkursowych na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 • Prace będą oceniane przez komisję w dniu 05.11.2018,
 • Skład Komisji Konkursowej to przedstawiciele nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego
 • Komisja dokona oceny prac pod względem:

– zgodności przesłania, zawartego w pracy z tematem Konkursu,

– oryginalności formy i treści,

– walorów artystycznych (m.in. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),

– estetyki.

 • Komisja Konkursowa po ocenieniu prac wyłoni najlepsze, przyznając nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia.
 • Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody za to samo miejsce ex aequo.
 • Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w CKZiU oraz w mediach społecznościowych.
 • Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 • Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją z zawartego w nim oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

 

 

Organizatorzy – nauczyciele CKZiU:

Beata Ziemba

Beata Szczok-Janota

Beata Majchrowicz

Monika Oblong-Zwiór

Barbara Garbiec

Aneta Brągiel-Dudek

 

 

Skip to content