AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Ogłoszenie o naborze na stanowiska w projekcie UE

05WRZ

logo 2014-2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach będące realizatorem projektu „Program Rozwoju szkolnictwa Zawodowego w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowisku:

1. Koordynator/koordynatorka projektu 

Zakres głównych obowiązków:

  • przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
  • koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
  • czuwanie nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
  • przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej
  • z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  • udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
  • prowadzenie ewaluacji projektu, w tym badanie postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);
  • prowadzenie bazy danych PEFS;
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w zakresie merytorycznej realizacji projektu;
  • współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
  • prawidłowa realizacja promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno –promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL;
  • terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;
  • zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi (zakupy, oznakowanie);
  • nadzór nad prawidłowością prowadzenia procedury zamówień publicznych dot. realizowanego projektu;
  • przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy;
  • przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów;
  • podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;
  • udział w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem ustawy PZP przy realizacji zadań projektowych;
  • nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które

w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

2. Osoby ds. rozliczeń finansowych oraz zamówień publicznych.

Zakres głównych obowiązków:

  • Przygotowywanie wniosków o płatność (w części finansowej) wraz załącznikami,
  • Obsługa generatora LSI2014 pod względem finansowym,
  • Przygotowywanie i aktualizowanie harmonogramów płatności,
  • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • Opisywanie dokumentów księgowych oraz monitorowanie projektu zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej,
  • Dbanie o terminowość płatności,
  • Przygotowanie dokumentacji finansowej do kontroli projektu,
  • Realizacja zamówień publicznych w ramach projektu (przygotowanie postępowań-szacowanie wartości zam., SIWZ i inne dokumenty, przeprowadzenie postępowania, przygotowanie umów do podpisu).
  • Współpraca z Koordynatorem projektu.

Zainteresowane osoby objęciem wyżej wymienionych stanowisk, proszone są kontakt z sekretariatem CKZiU w terminie od 5 września 2018 – 13 września 2018 r..

Skip to content