Technik organizacji turystyki

Uczniowie uczący się  w zawodzie technik organizacji turystyki w ramach teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: organizowania działalności turystycznej, organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych), obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych oraz rozliczania imprez i usług turystycznych.

Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

W ramach kształcenia zawodowego praktycznego uczniowie odbywają  4 tygodniowe praktyki zawodowe  w klasie II i III.  Praktyka w klasie II  trwa 3 tygodnie  w biurze podróży i 1 tydzień  w obiekcie  noclegowym, a w klasie III  2 tygodnie w biurze biuro podróży i 2 tygodnie w informacji  turystycznej.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji tj.

  •  TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych pod koniec klasy trzeciej
  • TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu egzaminów i ukończeniu technikum  uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Absolwent technikum organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.