Technik mechatronik

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka.

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Zespoły współczesnego samochodu wykorzystują wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się techniki została stworzona nowa dziedzina wiedzy – mechatronika, nauka która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z różnych obszarów techniki.

Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze – z przyszłością. Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę absolwentom gimnazjów po ukończeniu naszej szkoły zdobycie ciekawej pracy.

Technik mechatronik jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania słuchaczy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, m.in. jako:

 • pracownicy niższego i średniego szczebla dozoru technicznego,
 • operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu,
 • serwisanci i personel obsługujący: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie, zrobotyzowane linie produkcyjnei wiele innych.

Kształcenie zawodowe obejmuje trzy kwalifikacje:
EE.2.  Montaż, uruchamianie  i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
5. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych
 • dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych
 • przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
 • testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów
 • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników
 • instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
 • kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego
 • montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii

 

Absolwenci będą mogli dalej kształcić się na studiach wyższych w zawodach z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC , elektroniki i automatyki oraz robotyki. Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania , serwis i naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia na studiach lub podjęcia pracy zawodowej.