DLA UCZNIA

Regulamin biblioteki

 • 1

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

 

 1. W Centrum funkcjonują biblioteki będące interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych CKZiU.
 2. Z biblioteki szkolnej mogąkorzystaćwszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi Centrum na zasadach ogólnie przyjętych:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa sięw godzinach jej otwarcia;
  2. w bibliotece ma prawo przebywaćw wyznaczonych godzinach pracy wypożyczający książki lub pracujący w czytelni;
  3. w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku;
  4. w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywaćposiłków;
  5. księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany czytelnikom do domu;
  6. z księgozbioru podręcznego można korzystaćtylko w czytelni;
  7. jednorazowo można wypożyczyćtrzy książki, każdąna okres nie przekraczający jednego miesiąca, zwrot winien nastąpićniezwłocznie po przeczytaniu;
  8. nauczyciel bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu;
  9. wypożyczonąksiążkęnależy obejrzeći zgłosićbibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia;
  10. wypożyczone książki należy szanować;
  11. w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócićtakąsamąksiążkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu sięz bibliotekarzem;
  12. przed zakończeniem roku szkolnego, wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza;
 • kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza nauczyciel bibliotekarz;
 1. kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor CKZiU zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla korzystających z biblioteki.
 1. Bezpośredni nadzór nad bibliotekami w CKZiU sprawuje dyrektor Centrum, który:
  1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki;
  2. zapewnia środki finansowe na działalnośćbiblioteki;
  3. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych;
  4. odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza;
  5. hospituje i ocenia pracęnauczyciela – bibliotekarza.
 2. Biblioteka gromadzi następujące  zbiory:  książki:  wydawnictwa  informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołękanonu, literaturępopularnonaukową, beletrystykę, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, itp.;
 3. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęćdydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwićuczniom dostęp do jejzbiorów podczas zajęćlekcyjnych i po ich zakoń

 

 • 2

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
  1. udostępniania zbiorów biblioteki,
  2. udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
  3. rozpoznawania potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów i słuchaczy;
  4. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami;
  5. organizowania różnorodnych zajęć rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu;
  6. współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej;
  7. informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach;
  8. współpracy z rodzicami uczniów, z Samorządem Uczniowskim i kołami zainteresowań;
  9. współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizacjęi udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych;
  10. inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów;
  11. pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole;
  12. ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów;
  13. uzgadniania stanu majątkowego z księgowością;
  14. popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji;
  15. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
  16. realizowania ogólnopolskich akcji i programów czytelniczych.

 

 • 3

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI, UCZNIAMI I RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami i słuchaczami na zasadach:
  1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.;
  2. wspomagania uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;
  3. udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze.
 2. Uczniowie, słuchacze:
  1. mogąkorzystaćze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,
  2. najaktywniejsi czytelnicy sąnagradzani,
  3. sąinformowani o aktywności czytelniczej,
  4. otrzymująpomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,
  5. mogąkorzystaćz Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
  6. na zajęciach czytelniczych mogąkorzystaćz czasopism i księgozbioru podrę
 3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania sięw celu:
  1. rozbudzania potrzeb i zainteresowańuczniów,
  2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,
  3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,
  4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,
  5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
  1. mogązłożyćzamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,
  2. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturędo pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub częśćzajęć,
  3. korzystająz czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  4. mająmożliwośćkorzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.
 5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w zakresie:
  1. rozwijania   kultury  czytelniczej   uczniów   (spotkania   na zebraniach rodzicielskich),
  2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,
  3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.
 6. Rodzice:
  1. mogąkorzystaćze zbiorów gromadzonych w bibliotece na miejscu w czytelni,
  2. sąinformowani o aktywności czytelniczej dzieci.
 7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
  1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działańna rzecz czytelnictwa,
  2. wspierając działalnośćkulturalnąbibliotek na szczeblu miejskim,
  3. współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądźośrodkach informacji.
 8. Współpraca z MiejskąBibliotekąPubliczną poprzez udział w:
  1. lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
  2. konkursach poetyckich i plastycznych,
  3. spotkaniach z pisarzami.

 

art.1.    Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasad ach:

 

pkt 1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w ró żnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,

 

pkt 2.  trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

 

pkt 3. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich p oszukiwaniach czytelniczych,

 

pkt 4. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.

 

art.2.    Uczniowie:

 

pkt 1. mogąkorzystaćze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, pkt 2. najaktywniejsi czytelnicy sąnagradzani,

 

pkt 3.  sąinformowani o aktywności czytelniczej,

 

pkt 4.  uczniowie spędzający czas w czytelni sąotaczani indywidualnąopieką,

 

pkt 5. otrzymująpomoc w korzystaniu z ró żnych źródeł informacji, a tak że w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelni czych,

 

pkt 6.  mogąkorzystaćz Internetu, encyklopedii i programów multimedialn ych,

 

pkt 7. na zajęciach czytelniczych mogąkorzystaćz czasopism i księgozbioru podręcznego.

 

art.3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania sięw celu:

 

pkt 1.  rozbudzania potrzeb i zainteresowańuczniów,

 

pkt 2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej, pkt 3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

 

pkt 4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposab iania do korzystania z informacji,

 

pkt 5. współuczestnictwa w działaniach maj ących na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

art.4.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

 

pkt 1. mogązłożyćzamówienie na literatur ąpedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

 

pkt 2. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturędo pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub częśćzajęć,

 

pkt 3. korzystająz czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzony ch w bibliotece,

 

pkt 4. dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymująinformacjęo stanie czytelnictwa,

 

pkt 5. mająmożliwośćkorzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

 

art.5.    Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawny mi opiekunami) na zasadach

 

partnerstwa w:

 

pkt 1.  rozwijania   kultury  czytelniczej   uczniów   (spotkania            na   zebraniach

 

rodzicielskich),

 

pkt 2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wyc howania, pkt 3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

 

art.6.    Rodzice:

 

pkt 1. mogąkorzystaćze zbiorów gromadzonych w bibliotece, pkt 2. sąinformowani o aktywności czytelniczej dzieci,

 

pkt 3.  mająmożliwośćwglądu do WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i

 

Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki. art.7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi biblioteka mi:

 

pkt 1. aktywnie współuczestnicz ąc w organizowaniu ró żnorodnych działańna rzecz czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,

 

pkt 2.  wspierając działalnośćkulturalnąbibliotek na szczeblu miejskim,

 

pkt 3. współuczestnicz ąc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądźośrodkach informacji.

 

art.8.    Współpraca z Miejsk ąBibliotekąPubliczną,

 

pkt 1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, pkt 2. udział w konkursach poetyckich i plastycznych,

 

pkt 3. udział w spotkaniach z pisarzami.