DLA UCZNIA

Konkursy i Akcje

Rozstrzygnięty konkurs na recenzje książki

Akcja pt. „Książkowa lista przebojów”

 

Biblioteka Szkolna CKZiU zaprasza wszystkich uczniów do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i innym polecić.

 

Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece.

Na kartce należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz swoje

 imię i nazwisko, klasa.

Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę.

Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli jej nie mamy

w księgozbiorze) i opatrzona dedykacją zwycięzcy.

 

Akcja zaczyna się od 17 października i trwa do końca listopada 2018.

Losowanie odbędzie się w bibliotece 6 grudnia 2018


Konkurs na recenzję ulubionej książki

 

1.Organizator:  Biblioteka Szkolna CKZiU w Mysłowicach

 1. Cel konkursu:
 • Popularyzacja czytelnictwa
 • Promocja nowości wydawniczych
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs adresowany jest do :

uczniów Technikum CKZiU oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CKZiU

 • zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionej książki
 • format pracy: wydruk komputerowy 1-2 strony A4, czcionka 12, Times New Roman
 • każda praca powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika adres, wiek, klasa
 • tytuł i autora recenzowanej książki
 1. Termin i miejsce dostarczenia prac:

Konkurs trwa od 17 października – 5 listopada 2018

Prace należy dostarczyć do dnia 9 listopada 2018 do  Biblioteki Szkolnej w Placówce nr 1 i Placówce nr 2.

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 listopada 2018 r.

 1. Ocena prac:

Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie treść, język, koncepcje, oryginalność.

 1. Pozostałe informacje:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018 poz. 1000 Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do: 1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą)
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej